Версия за печат

BG-с. Баните

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Баните, ул. Стефан Стамболов №3, За: Ферад Емин, РБ 4940, с. Баните, Тел.: 03025 2220, E-mail: obbanite@abv.bg, Факс: 03025 2270

Място/места за контакт: с. Баните, ул. Стефан Стамболов №3.

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.banite.egov.bg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwN_c0M3A0ejMJMQC68wQ8NAI_1wkA68KgqysxUBzth4SQ!!/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с. Баните, община Баните, обл. Смолян”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09134200, 09211100

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Моторни масла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

20000 литра - дизелово гориво. 7000 литра - бензин. Посочените стойности са прогнозни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Баните, община Баните, област Смолян.

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние или ЕИК, издадено от компетентния орган не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на офертата, освен ако фирмата не е новорегистрирана или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а в случайте когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. Доказателства за финансовото и икономическо състояние по чл.50 от Закона за обществените поръчки, а именно: 2.1. Копие от годишен финансов баланс или някоя от съставните му части за предходната финансова година година, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводството, освен ако фирмата не е новорегистрирана. 2.2. Информация за общия оборот за предходната година, освен ако фирмата не е новорегистрирана. 3.Документи, доказващи техническите възможности на кандидата: 3.1. Списък на тeхническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката. 3.2. Кандидатът трябва да осигури нормални условия за ежедневно зареждане на автомобилите от автопарка на община Баните, които да са на разстояние до 5 километра от сградана на общинска администрация – Баните. 4.Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити – Oбразец 1. 5.Списък на документите, съдържащи се в Офертата на основание чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки – Образец 2. 6.Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9, от Закона за обществените поръчки – Образец 3. 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец 4. 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 11. 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 12. 10.Декларация относно приемане на условията на проекта на договор за възлагане на обществена поръчка - Образец 13. 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец 14. 12.Попълнен /без нанесена цена/ и подпечатан проекто-договор за възлагане на обществената поръчка. 13.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции. 14.Документ за представена гаранция за участие – парична или банкова – Образец 18, когато гаранцията е банкова. 15.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. Кандидатите, чуждестранни лица, подават оферта при спазване на изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Изисквания към документите: Да са заверени "вярно с оригинала" ксерокопия или оригинали. Да са на български език, а ако кандидатът е чуждестранно лице - съгласно разпоредбата на чл.56, ал.4 от ЗОП. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016