Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 4916063

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“, по обособени позиции, както следва: поз.1. „Извършване на агротехническа услуга -косене, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“; поз.2. „Извършване на агротехническа услуга - балиране на за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16000000

Описание:

Селскостопански машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършването на агротехнически услуги на земеделска земя, находяща се в землището на град Ловеч, замлището на с. Сливек и землището на с. Лисец ще се извършват по площ и мероприятия, съгласно техническите спецификации към поканата, публикувани на профила на купувача на възложителя. Количеството земеделска земя, което следва да се обработи, е както следва: За поз.1. - 440 дка; За поз.2. - 440 дка; Агротехническите мероприятия, които ще се извършват ще се определят с всяка конкретна заявка /за всяка обособена позиция/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7040 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Ловеч, землището на с. Сливек и землището на с. Лисец

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване стойността на договора. Услугите се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощено от Възложителя длъжностно лице. 2. Изпълнението на услугата ще се извърши в срок от 5 /пет/ дни от заявката на възложителя, или в момент избран от изпълнителя, но след писмено съгласуване с упълномощено длъжностно лице от възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия. 3. Конкретните количества декари и място на извършване на услугата ще се определят с всяка заява. 4. Участникът да декларира, че разполага със селскостопанските машини /видове/, с които ще извърши услугата /за всяка обособена позиция/, собствени, наети или с право на ползване. 5. Приемане изпълнението на всяка съответна услуга се извършва по вид дейност и количество с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра. 6. При различие в площта констатираното в приемо-предавателния протокол, изготвен между страните, заплащането се извършва на база действително измерената площ и цената за един декар в съответния вид дейност. 7. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 8. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 7040 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: поз.1. „Извършване на агротехническа услуга -косене, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“ - 3 520 лв. без ДДС; поз.2. „Извършване на агротехническа услуга - балиране за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“ - 3 520 лв. без ДДС. Предложената цената да е в лева за 1 дка, с посочена цена за 1 дка в лв. без ДДС, обща цена без включен ДДС и обща цена с включен ДДС и всички разходи за изпълнение на поръчката. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 9. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнение на услугата, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка. 10. Стойността на поръчката е прогнозна и възложителя не се задължава да я достигне.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта.Участниците могат да подават оферти за една обособена позиция или за цялата процедура. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 02.03.2016 г. от 10 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. В хипотезата на предложени от двама или повече участници еднакви най-ниски цени, класиралият се на първо място участник ще бъде определен чрез жребий. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 2; 4. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 6. Образец на Декларация за срок на валидност на офертата; 7. Образец на Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 8. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител 9. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2016