Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Магдалена Георгиева по процедурата - 02 91451434; Людмил Аначков - по предмета - 02 91451307, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451434, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Алексанъдр I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_02_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30237280

Описание:

Захранващи устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са описани в Приложение № 1 "Техническа спецификация" на възложителя в документацията за участие. 2. Участникът следва да представи оторизационно писмо от производителя/производителите на „непрекъсваемите захранващи устройства (оборудването)“ за представителство и търговия на територията на Република България. 3. Участникът да разполага със сертифицирини технически специалисти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена, формирана от единичните цени за доставка и внедряване на оферираните UPS и Електронни превключватели АTS, посочени в колона 3 и 4 от Предлаганата цена - П1 – тежест /Т1/ (максимален брой точки) - 70 точки. Този показател има четири подпоказатели, подробно описани в Методиката, приложена в документацията за участие в обществената поръчка. 2. Срок за изпращане на сертифициран технически специалист, който да проучва, идентифицира и оценява сложността на възникналата повреда и/или проблем /Т2/ (максимален брой точки) - 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/02/2016 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Представяне, съгласно образеца на възложителя. 3. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Приложение № 1 „Техническа спецификация" на Възложителя. 4. Оторизационно писмо от производителя/производителите на „непрекъсваемите захранващи устройства (оборудването)“ за представителство и търговия на територията на Република България. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, до г-жа Снежанка Деянова – главен секретар; Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 01.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/02/2016