Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на процедурата по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е извършване на доставка чрез закупуване на верижен булдозер (употребяван) за нуждите на Община Карнобат. Изпълнението на доставката, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативи. Техническите характеристики на булдозера са подробно описани в Техническата спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43211000

Описание:

Булдозери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой верижен булдозер (употребяван) за нуждите на Община Карнобат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складова база на Изпълнителя на територията на Област Бургас

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Доставката на булдозера, предмет на поръчката, ще се извърши в складовата база на Изпълнителя. ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: до 10 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. ІІІ.Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка ФО – цена на доставката – предложена от участника цена за доставката на верижния булдозер, посочена в Ценовото му предложение. Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена цена за доставка на верижния булдозер, посочена в Ценовото предложение, печалба, без включен ДДС. Цi е предложената цена за доставка на верижния булдозер, посочена в Ценовото предложение на съответния участник, печалба, без включен ДДС. ТО - срок за доставка – предложен от участника срок за доставка на верижния булдозер. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за доставка на верижния булдозер. Тi е предложен от съответния участник срок за доставка на верижния булдозер.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 01.03.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: Община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на верижен булдозер (употребяван) за нуждите на Община Карнобат”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец; 2.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, гаранционен срок, срок на валидност на офертата. 3.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на верижен булдозер (употребяван) за нуждите на Община Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на Община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 02.03.2016 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/02/2016