Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Георги Софииски № 3, За: Елисавета Михайлова, подп. Оливер Океанов, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg

Място/места за контакт: ВМА- сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

19260000, 19250000

Описание:

Плат
Трикотажни или плетени платове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчно количество за една година 17000,00 метра. Количеството плат, посочено в спецификация е прогнозно и Възложителя не се ангажира да заяви цялото количество плат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Вещеви склад на Военномедицинска академия- МБАЛ София, адрес- гр. София, бул. Георги Сифийски № 3

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 1.Оферта може да подава всяко физическо или ЮЛ или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в публ. покана и в документацията за участие. 2.Редът и условията за определяне на изпълнител са съгласно Глава 8„a” от ЗОП. 3.Не може да участва и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП. 4.Участник, който не отговаря на обявените в публичната покана и настоящата документация условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя се отстранява от участие. 5.При подаването на офертата обстоятелствата по т.3 се доказват с представянето на декларация по образец от документацията за участие / Образец № 5/. 6. При сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 ЗОП. 7. Когато участникът или негов подизпълнител е ЧФ или ЮЛ или обединение на ЧФ и/или ЧЮЛ, то тези ЧЛ трябва да отговарят на изискванията по т.3 в държавата, в която са установени. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: 1.Участникът трябва да е производител или вносител и да има опит в изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да притежава техническо оборудване и складови бази, необходими за изпълнението на поръчката. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Образец 1/ с описани всички представени документи. Списъкът се поставя в началото на офертата. Всеки лист от офертата, задължително е номериран и подреден в списъка.2.Представяне на участника /Образец 4/, в оригинал.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - когато документи от нея не са подписани от представляващия /те участника по регистрация, а от друго изрично упълномощено лице.4.При участие на обединения – копие на договора, подписан от лицата, включени в обединението, като задължително се посочва представляващият.В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 ЗОП /Образец 5/ - оригинал. 6.Декларация за приемане условията на договора /Образец 6/ - оригинал. 7.Декларация за участие на подизпълнители /Образец № 7/ - оригинал.8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец 8/ - оригинал.9.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /Образец 9/ - оригинал. /Ако е приложимо/.10.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 ЗОП, Образец 10, оригинал.11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5 ЗОП /Образец 11/- оригинал.12.Списък с доставки, извършени през предходните три години с предмет сходен или еднакъв с предмета на поръчката- Образец 12 заедно с удостоверения за добро изпълнение за доставките.13.Списък- декларация с описание на техническото оборудване свободен текст- оригинал. 14.Техническо предложение и срок на валидност на офертата - Образец 2. 15.Предлагана цена - Образец 3 „Ценово предложение”. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: Плат от 100% памук тип РАНФОРС с минимум 60 нишки / кв.см и максимум 87 нишки / кв.см. Размери на 1 топ: 240 см ширина, 30 метра дължина. Температура на пране от 40 /четиридесет/ градуса до 60 /шестдесет/ градуса по Целзий. Третиране с химични препарати - прах за пране и обезмаслител. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на доставките, включени в предмета на поръчката. Участникът трябва да предложи доставка на плат в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Количеството плат, посочено в спецификация е прогнозно и Възложителя не се ангажира да заяви цялото количество плат. Изпълнителят следва да предостави възможност за избор на цвят/десен – минимум 6 /шест/ цвята и да гарантирара, че ще поддържа избраната от Възложителя цветова гама през целия период на договора. Доставяните стоки трябва да бъдат фабрично нови и да бъдат произведени от 100 % /сто процента/ памук. Предлаганият артикул следва да отговаря на Наредбата за етикетирането на текстилните продукти, приета с ПМС № 114/ 17.05.2006 г. и последващите й редакции. Участникът трябва да представи каталог с мостри на предлаганите платове и разцветки, от която да са видни вида и характеристиките на предлаганите стоки. Изпълнителят се задължава да доставя същите по вид и качество стоки, както мострите, представени с каталога. Срок на изпълнение на доставките: В срока на изпълнение на договора, Възложителят ще изпраща до Изпълнителя писмени заявки за доставка на необходимите му количества и цветове плат. Срокът за изпълнение на заявките е до 15 /петнадесет/ дни след получаване на заявката на Възложителя. Заявените количества плат се доставят с транспорт на Изпълнителя франко склада на Възложителя на адрес: гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски” № 3. Доставената стока задължително се придружава от сертификати за качество и произход. ОФЕРТИТЕ ще се отварят от комисия на Възложителя на 02.03.2016 г. от 10.00 ч. в адм.сграда на ВМА, зала №10 или №7, ет.1 на адрес- София, бул.Г.Софийски №3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2016