Версия за печат

BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, За: Емил Филипов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/profil/?cat=18.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания за нуждите на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144000

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Покупка и доставка на един брой ново неупотребявано транспортно средство специализирано за хора с увреждания, което има пет пътнически места (пет без мястото на водача) + 3 /три/ места за инвалидни колички, платформа за качване и сваляне на инвалидна количка за нуждите на създадения от Община Братя Даскалови - „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Оризово

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Във възлагането по реда на Глава осма „а” от ЗОП могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и на изискванията, обявени от Възложителя в настоящaта публична покана. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете/съдружниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалент). Споразумението, респективно – съответният документ за създаване на Обединението за участие в настоящата публична покана, следва да бъде представено в оригинал или заверено копие. 2. В случай, че в споразумението не е посочен представляващия обединението, то участникът следва да представи документ подписан от лицата в обединението, в който да се посочи представлаващия обединението. Споразумението (съответният документ за създаване на Обединение) следва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; Всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Направено е разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документа за създаването на Обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие. 3. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при когото е налице някое от следните обстоятелства посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 (б.”а”-„д”) от ЗОП: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от НK; подкуп по чл. 301-307 от НK; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НK; престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НK; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НK. Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат, както следва: при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ; при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника; за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП. Чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-горе), е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - 50% 2. Срок за изпълнение на поръчката - 30 % 3. Условия на гаранционен сервиз - 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката" В случай на участник - обединение/консориум, посочените изисквания в раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката" се прилагат за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в обединението. Офертата трябва да съдържа образци, съгласно документацията за участие в публичната покана. Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител, като всяка страница следва да е последователно номерирана. Офертата следва да бъде представена в непрозрачен плик на адрес: Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55, преди часа и датата, посочени в публичната покана, като срок за представяне на офертите. Отварянето на офертите ще бъде на 01.03.2016 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Братя Даскалови намираща се в село Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет. 2, ст. 23.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/02/2016