Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 4916063

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 " Доставка на торове" - Обособена позиция № 2 " Доставка на препарати за растителна защита"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24440000

Описание:

Различни видове торове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Доставените препарати и торове да бъдат в опаковки и/или разфасовки в количества, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1 и Приложение № 2 2. Посочените количества торове и препарати за растителна защита са прогнозни, като възложителя може да поръчва повече или по-малко, в рамките на стойността на сключения договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60240 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Белене – ул. „Страцин“ № 4; гр. Бургас – ул. „Индустриална“ № 88; гр. Враца – ул. „Безименна“ № 3; гр. Ловеч – ул. „Могилата“ № 1 и гр. Плевен – парк „Кайлъка“

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване стойността на договора. Доставките се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощени от Възложителя длъжностни лица в срок до 3 (три) дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. 2. Конкретните количества и място на доставка ще се определят с всяка заявка. 3. Препаратите трябва да отговарят на разрешените от Министеството на земеделието и храните продукти за растителна защита и регистрирани торове. 4. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 5.Всички доставни стоки предмет на поръчката следва да са в срока на годност, както да се предлагат в оригинални запечатани опаковки и да отговарят на техническите изисквания посочени в техническта спецификация. 6. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 60000 лв. без вкл. ДДС, разпределена, както следва: По обособена позиция №1 - 38 540 лв. без ДДС; По обособена позиция №2 - 21 700 лв. без ДДС. Участникът да посочи ед. цена без включен ДДС, обща цена в лева без включен ДДС и обща цена в лева с включен ДДС с включени всички дължими мита и такси, франко място за изпълнение на поръчката, съгласно образец на Ценово предложение. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 7. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнение на достваката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка. Стойността на поръчката е прогнозна , Възложителят не се задължава да я достигне. В стойносттта на поръчката се включват транспорт, доставка франко местата: гр. Белене – ул. „Страцин“ № 4; гр. Бургас – ул. „Индустриална“ № 88; гр. Враца – ул. „Безименна“ № 3; гр. Ловеч – ул. „Могилата“ № 1 гр. Плевен – парк „Кайлъка“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на варианти. Участниците могат да подават оферти за една обособена позиция или за цялата процедура. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 29.02.2016 г. от 10.00 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. В хипотезата на предложени от двама или повече участници еднакви най-ниски цени, класиралият се на първо място участник ще бъде определен чрез жребий. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1, Приложение №2 ;, 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 3; 4. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 6. Образец на Декларация за срок на валидност на офертата; 7. Образец на Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 8. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител 9. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016