Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул.27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 1(един)бр. нов специализиран автомобил за предоставяне услугите на потребителите и нуждите на Звеното за интегрирани почасови услуги за социално включване в Община Бобов дол по Договор за предоставяне на финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда" при следните технически характеристики: Тип на двигателя - Дизел Мощност - Минимум 120 к.с. Обем на двигателя-Минимум 2200 куб. см. Скоростна кутия- 6-степенна механична Дължина минимум 6100 мм Междуосие - минимум 4300 мм Широчина - Не по-голяма от 2100 мм / без страничните огледала Скоростна кутия: 6-степенна механична Платформа за инвалиди - Мин. 300 кг.носимост Места 6 пътници, водач и 2 места за инвалидна количка Категория: М1 Европейски стандарти за емисии -минимум Евро 5 или еквивалентни Системи за сигурност:-ABS - Aнтиблокираща система на колелата -AFU - електронна система за подпомагане при екстремно спиране; -ESP - Електронна стабилизираща програма Предни и задни дискови спирачки Въздушна възглавница за водача Въздушна възглавница за пътника до водача Климатик;Фарове за мъгла;Защитна кора под мотора;Електро-хидравлична платформа за повдигане на инвалидни колички /автоматична/ със следните минимални характеристики: - Дистанционно управление със спирален кабел за функциите отвори / затвори / вдигни / свали; - Автоматичен стопиращ механизъм на края на платформата; -Автоматичен изравнителен под към пода на превозното средство, монтиран на платформата; -Електрически хидравличен агрегат /минимум 12 V/, предварително монтиран на рамката на лифта; -Ръчна помпа при аварии и функция за излизане на пътника в такива случаи; Специализирано сертифицирано оборудване за 1 брой инвалидна количка, включващо: - Специализирани лайсни на пода; - Колани за закрепване към пода; - Триточков колан. Износоустойчиво подово покритие Вид на каросерията - Остъклен фургон; Заключване на вратите; Централно Фабрично радио с USB + Bluetooth Хидроусилвател на волана Електронен имобилайзер- Волан,регулируем във височина - Двойни външни огледала за обратно виждане Двойно осветление в кабината Електрически предни стъкла Електрически огледала Датчици за паркиране на заден ход Странични плъзгащи се стъкла-мин. 2бр. Тонирани стъкла; Кабина отворена, без преградна стена Дясна остъклена странична плъзгаща се врата Дневни светлини Срок на гаранцията(фабрична) 60 месеца или 200 000км пробег /което от двете настъпи първо/ Отоплител дизелов,независим от двигателя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114000

Описание:

Превозни средства със специално предназначение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1(един) бр. ново специализирано транспортно средство

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бобов дол, ул.27-ми октомври №2

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на доставката да се осъществява при съобразяване с техническите характеристики към поръчката, заложени в Техническата спецификация.Участникът да разполага с оторизиран сервиз за гаранционно обслужване на специализирания автомобил. В случай, че участникът посочи, че ще използва ресурсите на трето лице по отношение на разполагането със сервиз, съгл.чл.51а, ал.1 от ЗОП, трябва да представи доказателство, че ще има на разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 3. Ценово предложение. 4. Срок на валидност на офертата; 5. Декларация, че участникът разполага със сервиз за гаранционно обслужване на специализираното транспортно средство; 6. Декларация по чл.47, ал1., т.1 от ЗОП; 7. Проект на договор, подписан от участника; 8. Снимков материал. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17. 00 ч. на 26.02.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2 При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11.00 ч. на 29.02.2016 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Бобов дол.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016