Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК, к-с Славейков, За: Кремена Димитрова и Недялка Господинова, България 8010, Бургас, Тел.: 056 588800, E-mail: lakatnik@lakatnik.org

Място/места за контакт: Канцелария

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lakatnik.org.

Адрес на профила на купувача: www.lakatnik.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от подготвителна група и I-IV клас в НБУ „Михаил Лъкатник“ - гр. Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

брой закуски за 524 ученика

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41212 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НБУ "Михаил Лъкатник" - гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Видовете храни предвидени за доставка са описани в Спецификация 1, съдържаща съответна информация за вида на храната и хранителните продукти и калкулация. Приготвяната и доставяна храна трябва да отговаря на следните изисквания: - Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; - Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; - Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; - Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; - Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; - Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. - Да има Сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалент с обхват съгласно предмета на поръчката или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват съгласно предмета на поръчката. - Да има Сертификат ISO 22000:2005 за система за за управление на безопасност на храните или еквивалент с обхват съгласно предмета на поръчката - Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. - Храната и хранителните продукти следва да бъдат приготвени в кухня-майка, регистрирана в Областната дирекция по безопасност на храните по реда на чл.12 от Закона за храните. - Храната и хранителните продукти се доставят от изпълнителя на определеното за целта място - ученически стол на НБУ ”Михаил Лъкатник” - гр. Бургас. - Изпълнителят съставя седмично меню с предлаганите от него закуски. - Доставката на закуските се извършва ежедневно, по подадена по телефона заявка на възложителя, подадена до изпълнителя предходния работен ден. - Заявката включва информация за количеството и разпределението на храната за доставяне. - Заявената храна се доставя по график утвърден от директора. - Закуските следва да бъдат индивидуално опаковани по подходящ начин, в опаковка за еднократна употреба и разпределена според заявката на възложителя. Същата се предава на определените за целта служители на възложителя със съставения за нея сертификат за качество /търговски документ за храни от животински произход/. За предаването се съставя двустранен приемо-предавателен протокол. - На всяко пето число от месеца, изпълнителят представя на възложителя отчет /сборна ведомост/ за доставената храна, съдържащ меню по дати и стойността на доставената храна, както и фактура за дължимата сума за плащане. - Стойността на опаковката, разходите за опаковането на храната и транспортните разходи за доставка се включват в предложените от участника единични цени на храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се допускат. - Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител. - Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на участника. - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в Публичната покана. - Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език или да са придружени от превод на български език. 1. Срок за осъществяване на поръчката от 14.03.2016 г. до 13.03.2017 г. 2. Място на изпълнение на поръчката: НБУ „Михаил Лъкатник” - гр. Бургас. 3. Критерий за избор на изпълнител: икономически най-изгодна оферта. Предложената единична цена на закуска не следва да надвишава 0,50 лв. с ДДС, както и да бъде по-ниска от 0,45 лв. с ДДС. В случай, че участникът предложи единична цена, надвишаваща 0.50 лв. с ДДС или по – ниска от 0,45 лв. с ДДС, същият ще бъде отстранен.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация можете да изтеглите от сайта www.lakatnik.org в меню "Профил на купувача" . Там са всичките необходими документи за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016