Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Апелативен съд, ул. Васил Левски № 16, За: Янко Янев - Административен ръководител, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 600732, E-mail: vtas@abv.bg, Факс: 062 600731

Място/места за контакт: Велико Търново ул. Васил Левски № 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.appealcourt-vt.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.spr.appealcourt-vt.org/profilk.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с нормативно установена защита за 2016 година, след заявка от възложителя Апелативен съд гр. Велико Търново, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 година за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен обем на ваучерите за храна, които ще бъдат отпечатани за за 2016 година - 4700 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

След заявка от възложителя отпечатване и предоставяне на съдиите и съдебните служители от Апелативен съд гр. Велико Търново на ваучери за храна с нормативно установена защита, отговаряща на изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 г., издадена от МТСП и МФ. Ваучерите за храна ще бъдат за календарната 2016 година. Заявените ваучери за храна ще се отпечатват с номинал от 1, 2, 5 и 10 лева, месечно чрез писмена заявка. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 година и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9, ал.4 от същата наредба. Отпечатаните ваучери за храна могат да се ползват чрез обекти по чл.2, ал.2 от Наредбата, като участниците в процедурата представят списък на обектите за област Велико Търново, с които имат сключени договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата или упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката. При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредният номер; датата и часът на получаването, като данните се записват във входащия регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечетан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците. Офертите следва да бъдат представени до 25 февруари 2016 година включително в деловодството на Апелативен съд гр. Велико Търново ул. Васил Левски № 16, трети етаж на Съдебната палата всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2016