Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински изделия , за нуждите на МБАЛ - Търговище АД, за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на медицински изделия , за нуждите на МБАЛ - Търговище АД, за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, гр. Търговище, кв. Запад

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в поръчката за доставка медицински изделия, трябва да представят : 1.1. - Разрешение или удостоверение за търговия на едро издадено от ИАЛ, по реда на Закона за медицинските изделия; 2.Документални доказателства за качеството и съвместимостта с наличната апаратура на предлаганите изделия и специални изисквания на Възложителя: 2.1. Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството – сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия : СЕ ; ISO 9001 и БДС – за продукти, произведени в България или еквивалентно. Сертификатите на чужд език да бъдат представени и с официален превод на български език на оригиналния сертификат за оферираните подпозиции. 2.2. За всички оферирани продукти да се представи кратка характеристика, която да съдържа: оригинални каталози, проспекти или брошури на производителя на предлаганите изделия, на български или английски език ; 3. Технически изисквания на Възложителя към доставяните медицински изделия: 3.1.Доставяните изделия да имат маркировка относно: дата на производство, производител и срок на годност. 3.2. Предлаганите медицински изделия с изключение на изработените по поръчка, трябва имат нанесена "СЕ" маркировка, която удостоверява, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието. 3.3.Оферираните продукти към датите на доставка трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по – малък от 75 % от означения върху опаковката. 3.4.Изпълнението на т.3.1 и т.3.2 е обвързано с клауза на договора. 4. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на техническата спецификация от документацията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2016