BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Шумен - ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, гр. Шумен ул. Любен Каравелов № 28А, За: Фетие Шабанова, РБ 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ДГС Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части, ГСМ и др.подобни стоки за безнино-моторни верижни триони и храсторези, за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2016г.”-втора по ред.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 42675100, 44512700, 44541000

Описание:

Смазочни масла и препарати
Части за верижни триони
Пили и рашпили (едрозъби пили)
Шарнирна верига


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 2000,00 лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адм. адрес на ТП ДГС Шумен – гр. Шумен, ул. Л. Каравелов 28 А

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: -Кандидатите следва да разполагат с необходимата техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставките; -Кандидатите трябва да представят търговски гаранции за качеството на всяка една от доставените стоки-поотделно, които не следва да бъдат по-кратики от половин година вкл. За целите на настоящата процедура, рекламации за дефектирала стока в срок на търговска гаранция се приемат до 24 часа от уведомяването, а замяната на дефектиралата стока се извършва до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на уведомяването. -Срок за изпълнение на доставките – срока за доставка не може да бъде по-дълъг от 5/пет/ работни дни, считано от момента на получаване на заявката. В представяните „Технически предложения за изпълнение на поръчката” участниците задължително предлагат срокове за доставка – между 1/един/ и 5/пет/ работни дни, считано от момента на заявката. В същите оферти, участниците описват телефон (мобилен и/или стационарен) и електронен адрес (e-mail) на който Възложителя да подава своите заявки. -Предлаганите резервни части, консумативи и др. трябва да са подходящи за работа и влагане в описаните в приложение №1 моторни триони и храсторези. ІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 1.След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества) в приложение №2 ; 2.При необходимост, Възложителя може да заяви доставка на допълнителни количества стоки от описаните в приложение №2, по единичните им цени (в лева без ДДС)-посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта 3.При необходимост Възложителя може да поръчва и други подобни стоки извън посочените в приложение №2, намалени с предложеният процент (%) търговска отстъпка от цените на стоките в търговската мрежа на участника, при следното допълнително условие: предложеният % търговска отстъпка запазва своята валидност до приключване срока на договора за доставка. 4. Всички допълнителни разходи по извършване на доставките са за сметка и се извършват от кандидата-определен за изпълнител. 5. Срок на валидност на офертата-минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата. 6. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес или по телефона. 7. Кандидатите не трябва да подават своите ценови оферти на стойност, която да надвишава определеният прогнозен максимален финансов ресурс , което е 2000 / две хиляди/ лева без ДДС за изпълнение на доставките. Сумите в ценовите оферти се посочват в лева без ДДС. Забележка: Участници, които не изпълнят горепосочените изисквания на Възложителя се отстраняват от последващо участие в процедурата 8.Методика за оценка на офертите – „Най-ниска предлагана обща крайна цена” за изпълнение на прогнозното количество на стоките. 9.Възложителя ще извършва поръчки на стойност до одобреният максимален финансов ресурс от ЦУ на „СИДП”ДП-Шумен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове: за получаване на оферти - до 12.00ч. на 19.02.2016г.; за разглеждане на получените оферти - в 15:00 часа на 22.02.2016г. в административната сграда ТП. Повече информация можете да получите от "Профил на купувача" на интернет страницата на Възложителя: http://dgsshumen.dpshumen.bg/ - в т.ч. информация за датата и часа за разглеждане на офертите, информация до СМИ и др.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2016