Версия за печат

BG-Бобошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобошево, гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, За: Нина Захариева Шиникова, РБългария 2660, Бобошево, Тел.: 07046 2354, E-mail: fsd_boboshevo@mail.bg, Факс: 07046 2344

Място/места за контакт: Община Бобошево, ул.Иван Кепов №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-boboshevo.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-boboshevo.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е: ”Доставка на моторно превозно средство-микробус, адаптиран за превоз на хора с увреждания по Договор BG05M9OP001-2.002-0199-С001”. Финансирането е по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0199-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, с бенефициент Община Бобошево, проект „Център за социални услуги в Община Бобошево - подкрепа и независимост”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114400

Описание:

Микробуси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой моторно превозно средство-микробус, адаптиран за превоз на хора с увреждания.Микробусът следва да е нов, неупотребяван, с параметри, съобразени с посочените от Възложителя в Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бобошево, ул."Иван Кепов"№3

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УУчастникът в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 1.1 Изисквания относно икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя такива. 1.2 Изисквания относно технически възможности и квалификация: 1.2.1. Да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или „еквивалентна“, с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка на автомобили) или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, сходни с предмета на поръчката. 1.2.2 Да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка на автомобили) или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване управлението на околната среда, сходни с предмета на поръчката. 1.2.2.Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка да се разбира доставка на транспортно средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания. 1.2.3.Участникът следва да разполага с фотографски снимки на транспортното средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания - предмет на доставка в настоящата обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценяване на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, включващ следните показатели: “Предложена цена” – ПЦ – 50% тежест, максимален брой точки 50. “Предложен срок за доставка на автомобила от датата на подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя“, в календарни дни - ПС – 50 % тежест, максимален брой точки 50. Забележка: Максимално определеният от Възложителя срок за доставка на автомобила е 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Максималният брой точки е 100, като резултата за всеки участник се изчислява по формула, както следва: КО = ПЦ + ПС, където: КО - комплексна оценка; ПЦ – оценка по показател „Предложена цена” от участника; ПС - оценка по показател “Предложен срок за доставка на автомобила от датата на подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя“, в календарни дни. Методика за оценяване: Показател: “Предложена цена (ПЦ) ” – 50% тежест, максимален брой точки 50, Оценяването на офертите по показател „Предложена цена (ПЦ)” ще се изчислява по формулата: минимална предложена цена за доставка на автомобил ПЦ = ------------------------------------------------------------------- х 50 предложена от участника цена за доставка на автомобил Показател: “Предложен срок за доставка на автомобила от датата на подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя (ПС)“ – в календарни дни – 50% тежест, максимален брой точки 50. Оценяването на офертите по показател „Предложен срок за доставка на автомобила от датата на подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя (ПС)” ще се извършва по формулата: минимален предложен срок за доставка на автомобила ПС = ------------------------------------------------------------------ х 50 предложен от участника срок за доставка на автомобила

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. Бобошево-2660 ул. „Иван Кепов” № 3 Община Бобошево ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: ”Доставка на моторно превозно средство-микробус, адаптиран за превоз на хора с увреждания по Договор BG05M9OP001-2.002-0199-С001” Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от Интернет адреса на Възложителя, „Профил на купувача”. Получаването на документация по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Отварянето на офертите ще се проведе на 22.02.2016г. от 10.00ч. в Заседателна зала на Община Бобошево.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2016