Версия за печат

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Почивна база /ПБ/ Слънчев бряг, Община Несебър, Област Бургас, к.к. Слънчев бряг, За: Станка Харизанова, Република България 8240, Несебър, Тел.: 0882 484609, E-mail: harizanova59@abv.bg

Място/места за контакт: Община Несебър, Област Бургас,к.к. Слънчев бряг, Почивна база /ПБ/ Слънчев бряг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pb-sunnybeach.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pb-sunnybeach.com/yujnokrilo2.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи – преустройство на Южно крило на Дом 1 на ПБМС, к.к. „Слънчев бряг“, Община Несебър”. За осъществяването й са предвидени СМР по видове както следва: По част „Архитектурна”: На всеки от 4-те етажа са разположени 4 апартамента с отделни баня и тоалетни, на които не е правен ремонт. В заварените тоалетни се премахват разделящите зидове и вратите в тях и се прибавя душ. Сменят се инсталациите – ВиК, частично Ел, всички санитарни прибори, батерии, облицовките по подовете и стените на новите 32 бани. На същите апартаменти в антретата се шпаклова и боядисва с латекс. Предвижда се боядисване с латекс върху тапети в спалните и дневните на 26 апартамента и 20 стаи на 4-те етажа. В централният коридор на южното крило се предвижда сваляне на тапети, шпакловане и боядисване със цветен латекс. Северната фасада ще се изолира с топлоизолация 5мм и запечата със силикатна мазилка. В графичния материал, приложен към документация за участие, са посочени апартаментите за ремонт. 2. По част „Електрическа”: Предвижда се смяна на ключовете, противовлажните аплици и свързване на вентилаторите с клапа за WC с ключа за осветление. Ел инст. ще се изпълнят с пров. ПВВ-МБ1 скрито положен под мазилката . 3. По част „Отопление, вентилация и климатизация”: Изисква се за баните с WC. Преди преустройството те са се проветрявали по естествен път чрез вентилационна решетка монтирана на стената към ВиК шахтата. Тази решетка не е свързана към вентилацията, а самата шахта се проветрява чрез PVC тръба с шапка, която е изведена над покрива на сградата. Предвижда се тези помещения да се проветряват с вентилатори с клапа за WC, които ще се ползват при нужда, като включването и спирането им ще се прави от пускател монтиран до ключа за осветление на помещенията. Отработеният въздух ще се отвежда до покрива на сградата. 4. По част „Водоснабдяване и канализация”: 1. Вътрешен водопровод - Сградата е захранена с вода, има централен водомер. Топла вода се подава от котелно – от бойлери(за тази секция се отделят 2 ), които се захранват с ел.енергия. По етажите съгласно арх.проект са обособени санитарни възли оборудвани по проект с необходимото оборудване. Вътр. водопроводна инст. е предвидена от тръби PP PN 10 за студена вода и PN 20 за топла вода и циркулационна вода. За изолиране на отделните участъци са предвидени СК. Главната хоризонтална водопроводна инст. е решена като положена в съществуващ колектор на К 0,00 и е свързана с водопровода за студена и топла вода в бойлерното помещение. Водопроводни тръби – главни хоризонтални клонове и вертикални клонове – в инсталационните шахти – да се изолират с изолация 10мм. Местата на водочерпните прибори да са в съответствие с архитектурният проект. За всеки санитарен прибор е предвиден СК за изолиране в случай на авария. На всяка вертикала да се монтират СКИ за източване на водата при ремонт. При монтажа на водопр.тръби в инст.шахти да се спазва мин.св.разстояние между тръбите съгласно Нормите за изпълнение на водопроводни и канализационни инсталации в сгради. 4.. Канализация - сградата има изградена канализация заустена в площадковата канализация. Запазва се същ. канализация в проходимия колектор като проектните вертикали се включват към съществуващите тръби с фасонни части. Вътр. канализационна инст. ще се изпълни от PVC тръби Ф110, Ф50 и тръби дебелостенни Ф110 и Ф160 за участъците в зоната на проходимия колектор. Вертикалните канализационни клонове са изведени над покрива за вентилация на канализацията и завършват с вентилационни шапки – съществуващи и се запазват. На кота 0,80м от пода по ВКК са предвидени РО. В помещенията където е необходимо обилно измиване са предвидени ПС. За контрол и почистване са предвидени РО. При изграждане на канализацията да се спазват наклоните и дълбочините на полагане съгласно приложените чертежи. Полагането на канализацията да започне от мястото на заустване в съществуващата канализация в инсталационния колектор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45300000, 45310000, 45332000, 45331000, 45320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Изолационни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На всеки от 4-те етажа са разположени 4 апартамента с отделни баня и тоалетни, на които не е правен ремонт. В заварените тоалетни се премахват разделящите зидове и вратите в тях и се прибавя душ. Сменят се инсталациите – ВиК, частично Ел, всички санитарни прибори, батерии, облицовките по подовете и стените на новите 32 бани. На същите апартаменти в антретата се шпаклова и боядисва с латекс. Предвижда се боядисване с латекс върху тапети в спалните и дневните на 26 апартамента и 20 стаи на 4-те етажа. В централният коридор на южното крило се предвижда сваляне на тапети, шпакловане и боядисване със цветен латекс. Северната фасада ще се изолира с топлоизолация 5мм и запечата със силикатна мазилка. Подробно количеството и видовете СМР се посочени в документацията за участие и приложените към нея файлове: графични описания и количествени сметки. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 181 140.67 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто и четиридесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС за целия обем на поръчката и е осигурена от бюджета на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг за 2016 г. Така посочената прогнозна стойност се явява и максимален финансов ресурс, с който участниците следва да се съобразят. Участник, който представи оферта, надвишаваща посочения максимален финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Схема на плащане: Авансово плащане не се предвижда; Окончателно плащане – в тридесет дневен срок след извършване и приемане на строителните и монтажни работи и издаване на фактура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

181141 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, общ. Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.1. По отношение на влаганите строителни продукти (материали, елементи, детайли, комплекти): Вложените в извършените СМР строителни продукти трябва да бъдат първо качество и да отговарят на посочените в чл. 5 от Наредба за същественте изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и чл. 30 от Закона за обществените поръчки, както и на посочените в проектната документация характеристики. При влагане на строителните продукти, същите следва да са придружени с: маркировка за съответствие; декларация за съответствие и указания за приложение на български език.1.2.По отношение на отчетността на извършените работи: Периодично уведомяване на упълномощен представител на Възложителя за протоколиране на извършените СМР, подлежащи на закриване; Извършване на предвидените от проектантите проби в присъствие на упълномощен представител на Възложителя и изготвяне на протоколи: хидравлични проби за тръбопроводите; топли и ефективни проби на отоплителните машини; пневматични проби и наладка на инсталацията (за вентилациите); протокол за скрити работи или за такива, които подлежат на закриване; протокол за 72-часова ефективна проба на всички инсталации.1.3. По отношение на гаранционните срокове: гаранционните срокове за всички извършени СМР ще се определят от офертата на изпълнителя, като не могат да бъдат по-кратки, както и да надвишават с повече от 50 % посочените за съответния вид СМР, определени в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;1.4. По отношение на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност: стриктно спазване на относимата нормативна уредба и предписанията на проектантите по всяка част – приложения към настоящата документация. Отговорността при настъпване на неблагоприятни последици в резултат на неспазване на горепосочените правила и предписания е за Изпълнителя. 2. Изисквания към участниците (за технически възможности и/или квалификация) – участникът трябва да: бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж – първа група, V категория или за съответните строителни и монтажни работи, съгласно посочените в раздел II ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от документацията – за доказване следва да: представи декларация, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя и че има валиден талон за 2016 г. (когато участникът е чуждестранно лице декларира, че може да извършва такава дейност, като същата е призната от компетентен орган на държава-членка на Европейския сюъз); има опит в строителство, сходно с предмета на поръчката – да е извършил поне 1 строителство през последните 5 години от датата на подаване на офертата. („Сходно с предмета на настоящата поръчка” са строителни и монтажни работи с предмет изграждане и/или преустройство и/или извършване на ремонтни дейности на жилищни или обществено обслужващи сгради за обитаване и/или настаняване.); предложи екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата: Технически ръководител(който има придобита образователно-квалификационна степен съобразно изискванията на чл. 163а от ЗУТ и минимум 3 години професионален стаж по специалността; 1 специалист по „ВиК”, 1 специалист по „Електротехника”, 1 специалист по „ОВК”, които да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в съответната област; Специалист по ЗБУТ( който да има професионално образование (средно или висше) в областта на архитектурата и/или строителството и преминат курс за обучение за координатор по ЗБУТ); Участникът може да посочи един експерт за повече от една от експертните позиции на екипа, като е недопустимо единствено съвместяването на позициите на „Технически ръководител” и „Специалист по ЗБУТ” в едно лице .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Оценката на офертата на всеки уч. е сбор от оценките на офертата на даден уч. по отделните показатели и се определя по формула: КО = ПЦ + СИ + ГС, където: КО – комплексна оценка, ПЦ – предлагана цена, СИ – срок за изпълнение, ГС – гаранционен срок. 2. Показатели за оценка: Пок. 1: ПЦ с относителна тежест 45 % и се определя по формулата ПЦ = ПЦ(мин.)/ПЦ(уч.)x45, където ПЦ(мин.) е най-ниската предл. цена, а ПЦ (уч.) е предл. от съотв. уч. цена. Участникът с най-ниска цена получава най-високия бр. точки - 45, а за всеки следващ се определя по формулата в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Пок. 2: СИ с отн. тежест 35 % и се определя по формулата СИ = СИ(мин.)/ СИ(уч.)x35, където СИ(мин.) е най-краткия посочен (в календарни дни) срок, а СИ (уч.) е предложеният от съответния участник срок (в календрни дни).Участникът с най-кратък срок получава най-високия бр. точки - 35, а за всеки следващ се определя по формулата в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. СИ не може да бъде по-кратък от 15 и по-дълъг от 30 кал. Дни – в противен случай уч. Ще бъде предложен за отстраняване. Пок. 3: ГС с отн. тежест 20 % и е сбор от оценките по отделните подпоказатели по формулата: ГС = (ГС1 + ГС2 + ГС3+ ГС4+Г5)х0,20, където: ГС1 е гаранц. срок на на ВиК инст. и е с отн. тежест 20 %; ГС2 е гаранц. срок на Ел. инст. и е с отн. тежест 20%; ГС3 е гаранц. срок за ОВК инст. и съоръжения и е с отн. тежест 20%; ГС4 е гаранц. срок за извършените строителни, монтажни и довършителни работи за подовите и стенните покрития и е с отн. тежест 20%; ГС5 е гаранц. срок за извършените топлоизолациоинни работи и е с отн. тежест 20 %. Подпок. ГС1 се определя по формула: ГС1 = ГС1(уч.)/ ГС1(макс.)x20, където ГС1(уч.) е предл. от съотв. уч. гаранционен срок (в години), а ГС1(макс.) е най-дългият посочен гаранц.срок (в години).Участникът с най-дълъг срок получава най-високия бр. точки - 20, а за всеки следващ се определя по предложената формула в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпок. ГС2 се определя по формула: ГС2 = ГС2(уч.)/ ГС2(макс.) x 20, където ГС2(уч.) е предложеният от съотв. участник гаранц. срок (в години), а ГС2(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок.Участникът с най-дълъг срок получава най-високия бр. точки - 20, а за всеки следващ се определя по формулата в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпок. ГС3 се определя по формула: ГС3 = ГС3(уч.)/ ГС3(макс.)x20, където ГС3(уч.) е предложеният от съответния участник гаранц. срок (в години), а ГС3(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок.Участникът с най-дълъг срок получава най-високия бр. точки - 20, а за всеки следващ се определя по предложената формула в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.Подпок. ГС4 се определя по формула: ГС4 = ГС4(уч.)/ ГС4(макс.) x 20, където ГС4(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а ГС4(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок.Участникът с най-дълъг предложен срок получава най-високия брой точки - 20, а за всеки следващ се определя по предложената формула в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Подпок. ГС5 се определя по формула: ГС5 = ГС5(уч.)/ ГС5(макс.) x 20, където ГС5(уч.) е предложеният от съотв. участник гаранц. срок (в години), а ГС5(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок.Участникът. с най-кратък предложен срок получава най-високия бр. точки - 20, а за всеки следващ се определя по формулата в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Гаранц. срокове за всички извършени СМР не могат да надвишават с повече от 50 % определените за съответния вид СМР в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участник, оферирал по-дълъг гаранц. срок, ще бъде предложен за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 19.02.2016 г. от 09:30 часа в Почивна база - Дом 2, Почивна база на Министерски съвет – Слънчев бряг, гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг”. Цялата документация е предоставена свободно в "Профила на купувача" на сайта на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016