Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Място/места за контакт: Стоянка Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-pz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфектанти съгласно Спецификация на Възложителя за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 18/осемнадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000, 24300000

Описание:

Химически продукти
Неорганични и органични химични продукти с основен характер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество: съгласно спецификации на Възложителя. Количествата на продуктите са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, или че няма да ги надхвърли. Препарати за дезинфекция на повърхности с алдехиди -180000 л. раб. р-р Препарати за дезинфекция на повърхности без алдехиди - 30 000 л Препарати за дезинфекция на кувьози без алдехиди - 30 000 л Препарати за дезинфекция на повърхности хлоросъдържащи - 30 000 л Препарати за дезинфекция на секрети и екскрети- хлоросъдържащи - 30 000 л Препарати за дезинфекция на инстременти с активен кислород за високостепенна дезинфекция - 20 000 л Препарати за дезинфекция на ендоскопи с алдехиди - 15 000 л Препарати за дезинфекция на ръце - 2 000 л Препарати за дезинфекция на медицинска апаратура - 3000 л

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически условия за изпълнение на обществената поръчка: Всеки кандидат може да представи само едно предложение, включващо изпълнението на една, няколко или всички номенклатурни единици по приложената Спецификация и „Ценово предложение” – образец. Срок и начин на доставка: Доставката на продуктите се извършва в срок до 48 часа след получаване на писмена заявка от Възложителя. Доставката се извършва до складовете на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД в работното време на складовете- от 07,30 до 15,30 часа всеки работен ден – от понеделник до петък. Условия на плащане: в български лева; Отложено плащане по банкова сметка на Изпълнителя - в български лева; в срок до 30, а при наличие на основание, предвидено в хипотезата на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ не повече от 60 дни след доставката и представяне на предвидените документи /фактури, приемно-предавателни протоколи/ Договор: Договорът за доставка се сключва в български лева, като се посочва крайната цена с начислен ДДС и включени всички разходи до възложителя. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена - за всяка номенклатурна единица на база най- ниска цена на литър работен разтвор. Срещу всяко съответно предложение се представя цена на литър работен разтвор с включен ДДС до четвъртия знак след десетичната запетая. Предложената цена на 1л. работен разтвор следва да включва нужната концентрация за постигане на всички заложени в Спецификацията ефекти с необходимата концентрация посочена в Разрешение за пускане на пазара или съответно в Декларация за съответствие, съобразно максималните изисквания за време от Възложителя по видове дезинфектанти. Указания : Кандидатите трябва да предоставят заедно с офертата и Образци -мостри за всички продуктите, за които участват. Мострите се представят в отделна от офертата опаковка с надпис. Всяка мостра трябва да е надписана с номера на дезинфектанта от спецификацията на който отговаря и фирмен знак (указателен надпис) на фирмата-кандидат. От мострите трябва да е видно кой е производителят. Мострите не се връщат на участника, те се използват при определяне съответствието и качеството на предлагания продукт . Офертата трябва да съдържа: - Фирмени данни за участника – по образец - Участниците следва да докажат по безспорен начин наличие на технически възможности за изпълнение на поръчката / Описание на техническо оборудване и наличие на производствена и/или търговска база/ - Разрешения за пускане на пазара на биоцидни препарати, издадени от Министерството на Здравеопазването; - За препаратите за дезинфекция на инструменти и ендоскопи да се представи: • Разрешение за търговия на едро за медицински изделия на участника • Декларация за съответствие или сертификат ЕС за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС от производителя за съответния продукт • СЕ марка за продуктите, предназначени за медицински изделия ( важи и за номенклатурни единици №6 и №7 ). • Да имат препочъка от производител на ендоскопска техника ( само за номенклатурна единица №7 ) - Указания за употреба (описания) на дезинфектантите на български език. Документите се представят в оригинал или заверено копие от участника. Документите на чужд език се представят и в превод. • Образец оферта-техническо предложение – предлаганите дезинфектанти трябва напълно да отговарят на Задължителнитe изисквания към препаратите- характеристики, които следва да притежават. Офертата да бъде попълнена коректно и точно в съответствие с нужната концентрация и време за постигане на всички посочени ефекти . • Списък на представените мостри. • Ценово предложение. Офертата се изготвя съгласно приложените образци към настоящата документация, като се спазват указанията, определени от Възложителя. Окончателно изготвената ценова оферта се подава на хартиен и на магнитен носител. Предложения, които не отговарят на поставените изисквания не се допускат до оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2016 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва участникът, предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата се представя от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес : „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична 15 , Деканат, Деловодство. Офертата трябва да съдържа всички посочени от Възложителя изисквания и мостри. Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 18,02,2016г. от 08:00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, Деканат, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. На интернет адрес mbal-pz.com на Възложителя в Профила на купувача се намират : 1. Публична покана 2. Описание на поръчката 3. Техническа спецификация 4. Данни за участника – по образец 5. Техническа оферта – образец 6. Ценова оферта- образец 7. Проект на договор

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016