Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: инж. Стоян Иванов Гарчев, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: инж. Стоян Иванов Гарчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на хранителни продукти разделени в следните групи: 1. Хляб и хлебни изделия 2. Месо и месни изделия 3. Риба и рибни продукти 4. Мляко и млечни изделия 5. Плодове, зеленчуци, консерви 6. Бакалия Цената е до 55 000 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от документа за регистрация, единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Ако участник в процедурата е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.При участник обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Административни сведения;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП,Декларацията се подписва и подава задължително от всички лица по чл. 47, ал.4 на ЗОП.Списък на доставките, изпълнение през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;Поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с референция за добро изпълнениe.Сертификат или еквивалент, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент.„Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент;Списък – декларация с описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/,придружен от документи доказващи наличие на оборудването /документи за собственост или договори за наем, регистрационни талони на транспортните средства;Списък на лицата, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките - свободен текст - оригинал;Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – копие, заверено „Вярно с оригинала”;Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката; търговски документ; сертификат за контрол на храни; протокол от изпитване; търговски листове за качество и произход и др./ - копие, заверено „Вярно с оригинала”; Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионална здравна инспекция /РЗИ/, съответно от Областна дирекция за безопасност на храните /ОДБХ/ по местонахождение на обекта – копие, заверено „Вярно с оригинала”;ьДекларация, че продуктите, които ще се доставят, ще са етикетирани съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните – свободен текст – оригинал;Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно-санитарните изисквания (нотариални актове, договори за наем и др.с издадени за съответните сгради /помещения документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-санитарните изисквания за целта);Декларация по чл.56, ал1., т.8, за участие на подизпълнители, за вида на работите, които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и за съгласието им да участват като подизпълнители; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;Декларация за срок на валидност на офертата ;Декларация за срок за изпълнение на доставката ; Техническа оферта ;Ценовата оферта;Проект на договор;Гаранция за участие - 550,00 лева, платими в касата на Община Антон ил по с/ка BG44UNCR75273359158630 BIC – UNCRBGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите Критерият за оценка на офертите е по чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно „икономически най-изгодна оферта”. Всяка оферта, която отговаря на Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация, се оценява от назначената комисия въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта”. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителната тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател, а именно: Оценяването на офертите се извършва за всяка обособена позиция поотделно по формулата КО = П1+П2, в която КО е комплексната оценка като сбор от оценките по показателите П1 „предлагана цена“ и П2 „срок на реагиране при рекламация“. Определяне на оценката и относителна тежест по показатели: Показател П1 „предлагана цена“ е с относителна тежест 90 точки и се определя по формулата П1=(Цмин/Цу) х 90, където Цмин е най-ниската предложена цена съгласно ценовите оферти на участниците, а Цу е предложената цена на оценявания участник, съгласно приложената ценова оферта. Показател П2 „срок на реагиране при рекламация“ е с относителна тежест 10 точки и се определя по формулата П2=(Смин/Су) х 10, където Смин е най-краткият предложен срок на реагиране при рекламация в минути, който не може да бъде по-малък от 30 минути, а Су е предложения от оценявания участник срок в минути. Относно показател П2 „срок на реагиране при рекламация“ възложителя определя следните условия: Срокът на реагиране при рекламация трябва да е изчислен и записан в техническото предложение /образец № 1/ на всеки участник в минути, като най-ниският предложен срок не може да бъде по-малък от 30 /тридесет/ минути. За начален момент на срока на реагиране се счита минутата, в която упълномощеното от възложителя лице изпрати писмено съобщение /SMS известяване/ за съответната рекламация до телефона на упълномощеното за целта лице на изпълнителя, а срокът се изчислява от този начален момент до моментът, в който се доставят нужните по количество и/или качество хранителни продукти от рекламацията в склада на възложителя. С оглед на горното, определения за изпълнител, при подписването на договора, трябва да посочи телефон за връзка, на който ще се изпраща писменото съобщение за рекламация от възложителя и да го поддържа в изправност за срока на действие на договора, както и лице за контакт при рекламации, като при промяна в номера на телефона за връзка и/или в лицето за контакт възложителя се уведомява незабавно. Участник, който е предложил срок на реагиране при рекламация не в минути и/или срок по-малък от 30 /тридесет/ минути, ще бъде отстранен от процедурата само на това основание. В проекта на договора е предвидена отговорност за изпълнителя при неспазване срока на реагиране при рекламация. Максималният брой точки, който може да получи оферта при прилагане на посочената методика е 100 точки. На първо място по съответната обособена позиция се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Възложителят прилага посочената по-горе методика по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя. Когато предложената от участник цена за изпълнение на поръчката е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се прилага чл.70 от ЗОП, като комисията изисква писмена обосновка от участника за начина на образуване на ценовото предложение. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН, могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com в профил на купувача Дата на отваряне на офертите16.02.2016 година година от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антон Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016