Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България № 2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160203NfqH2695196.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160203NfqH2695196.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 2. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. 3. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (апарата), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици по отделно, включени в обособената позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Представяне на участника /Образец №1/, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.1 Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 2. Техническо предложение – приложение № 2; 3. Документ за удостоверяване правата за извършване на сервизна дейност от производителя, чието сервизно обслужване участника оферира /за обособена позиции № 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37 и 38/ - копие на оригинала и в официален превод на български език; 4. Валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране – когато се подава оферта за сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на йонизиращи лъчения – във формата на заверено фотокопие. 5. Списък с имената на сервизните специалисти при участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката, придружен с документите за тяхното образование и професионална квалификaция /във формата на заверено фотокопие/ и от договорите им с участника за осъществяване на сервизна дейност. 6. Сертификати за преминали курсове на обучение за сервиз на оферираната апаратура от фирмата - производител на съответната апаратура,конкретния или по-висок клас апарат, /във формата на заверено фотокопие/ 7. Декларация, че ако срокът за доставка на резервните части е повече от 10 /десет/ работни дни или ремонтът продължи повече от 7 дни и съответният апарат не би могъл да работи през това време, ще предоставим на Възложителя оборотен анализатор за това време /за обособени позиции – № 10,11,12,13,14,16,17 и 18/. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /Образец № 2/; 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 3 – когато е приложимо/ 10. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – Образец №4 /декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това/ 11. Ценово предложение /Приложение №3/ съдържащо: А. Абонаментно сервизно обслужване за обособени позиции от №№ от 1 до 5, 7,от №№10 до 14, №18. 11.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката представлява месечна абонаментна вноска за сервизно обслужване на медицинската техника по определена самостоятелно обособена позиция, с ДДС и включва всички разходи по изпълнението на сервизната услуга - МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян, бул. България №2. Сервизното обслужване, за което се отнася месечната абонаментна вноска (цена) обхваща всички дейностите по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части. Извършване на профилактика– не по-малко от 1 път годишно за обособени позиции от №10,11,12,13 и 14, не по-малко от 2 път годишно за обособени позиции от №1,2,3,4,7 и 18, 12 пъти годишно за обособена позиция №5. Продължение в допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката: Б. Профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” за обособени позиции №№ 6,8,9, от №15 до №17, от №19 до №38 11.2. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката, представлява цена за извършена профилактика и отделно часова ставка за обслужване на медицинската техника по определена самостоятелно обособена позиция, с ДДС и включва всички разходи по изпълнението на услугата профилактика или поддръжка/ремонт на принципа „при повикване” - МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян, бул. България №2. Обслужването, за което се отнася часовата ставка (цена) обхваща всички дейностите по текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части. 12. Начин на плащане: При абонаментно сервизно обслужване плащането ще се извършва до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася сервизното обслужване въз основа на данъчна фактура. При сервизно обслужване на принципа “при повикване“ плащането ще се извършва до 30 календарни дни въз основа на данъчна фактура и сервизен протокол. 13. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок 12 месеца. 14. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 15.02.2016 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на МБАЛ «Д-р Братан Шукеров» АД – гр.Смолян, бул. България № 2. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 15.Неразделна част от настоящата публичната покана са: Приложение №1 - Техническа спецификация, Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Приложение №3 – Ценово предложение; Приложение № 4 – проект на договор за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура; Приложение № 5 – проект на договор за профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване”на медицинската апаратура; Образец № 1 - Представяне на участника; Образец № 2 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Образец № 3 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Образец № 4 - Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2016