Версия за печат

BG-село Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хитрини, ул. Възраждане, №45, За: Ахмед Ахмед, Република България 9780, село Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: село Хитрино,ул. Възраждане, №45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hitrino.org..

Адрес на профила на купувача: http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка, чрез покупка, на строителни материали за нуждите на Община Хитрино за 2016 г.” и предвижда осъществяване на доставка по предварителна заявка, чрез закупуване на строителни материали за нуждита на Община Хитрино за 2016г., като срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, от сключване на договор. Доставката ще се осъществява от избрания за изпълнител участник до място на територията на общината, което ще бъде посочвано изрично във всяка заявка. Видовете строителни материали, които ще бъдат заявявани, са посочени подробно в Техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Хитрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи необходимата квалификация и опит с предмета на конкретната поръчка и необходимата материално-техническа обезпеченост, отговарящи на изискванията на ЗОП, ППЗОП, публичната покана, и условията на Възложителя.2.При създадено сдружение/консорциум за целите на изпълнението на поръчката се прилага копие от договора/споразумението между фирмите, участващи в сдружението/консорциума. Договорът трябва да отговаря на следните изисквания:-да е нотариално заверен;-да е определен представител на обединението, който ще подписва документите.3.Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в публичната покана за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.4.Разходите, свързани с изготвянето, подаването на офертите и участието в процедурата като цяло, са за сметка на Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата, освен в случаите на чл. 39, ал. 5 от ЗОП.5.Участниците се представляват от своите законни или упълномощени представители, като последните се легитимират с нотариално заверено пълномощно.6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.7.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.8. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. Варианти не се приемат.9.Офертата следва да се представи в писмен вид на хартиен носител.10.Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите за регистрация се представят в официален превод на български език.11.Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от Участника копие’’, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е записано: “Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис под заверката и печат на Участника. 12.Съдържанието на представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани Участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.13.Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.14. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, независимо от факта дали това обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта. 15.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който е:а)осъден с влязла в сила присъда, освен ако е ребилитиран, за:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;- обявен в несъстоятелност;б)в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;-продължение в Допълнителната информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. А - показател "Предлагана цена", представляваща сбора от предложените единични цени за посочените от Възложителя в документацията строителни материали - тежест 50%; 2.Б - показател "Срок за извършване на доставката след получаване на заявка от Възложителя" - 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

в)при които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;г)които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.16.Ще бъде отстранен участникът, който:а/ е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; б/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; в/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;г/ е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;д/ не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. При подаването на офертата обстоятелствата по т.15 и т.16 /с изключение на буква д/, се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 15, букви а), б), в), г) и д), както и тези по т.16. Обстоятелствата по т. 16, буква д) се установяват въз основа на сравнение на заявените от Участника данни и обстоятелства, удостоверени с представените към офертата документи и изискуемите от Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие.17.Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т.15 и т.16. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% от нейната прогнозна стойност без ДДС или в размер на 580лв. и се представя в една от следните форми:а/депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б/безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок минимум 90 дни след изтичане срока за подаване на офертите. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Офертите за участие следва да се подават до 16:00 часа на 17.02.2016г. в деловодството на Община Хитрино, находящо се на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, общ.Хитрино, ет. 1. Отварянето на подадените оферти ще се осъществи на 18.02.2016г. от 10:00 часа в сградата на община Хитрино на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, ет. 3, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016