BG-гр.Провадия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Провадия към СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Христина Манолова- зам.директор при ТП ДГС Провадия, РБългария 9200, гр.Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dl_provadia@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Провдия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsprovadia.dpshumen.bg/?p=680.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ТП ДГС Провадия за 2016г., съгласно техническа спецификация“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000, 39120000, 39000000

Описание:

Мебелировка
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ТП ДГС Провадия, с описание на мебелите, съгласно Техническа спецификация. Предложените от участника мебели трябва да отговарят на техническата спецификация на възложителя. Всички мебели от определен вид следва да бъдат с еднакви размери, съобразно определения от възложителя диапазон. Всички мебели от отделен вид следва да са с еднакъв външен вид и дизайн. Доставените мебели следва да са нови и неупотребявани. Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на мебелите. Изпълнителят следва да организира монтажа на доставените мебели. При доставката, мебелите следва да бъдат придружени със следните документи: - препоръки за правилна експлоатация; - указания за монтаж; Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 1300 лв. ( хиляда и триста ) лева без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката и монтажа на мебелите им франко обекта на възложителя : ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в срок не по- дълъг от петнадесет календарни дни, считано от датата на получаването й. Монтиране на доставените мебели – в тридневен срок, считано от приемането им с приемо- предавателен протокол. Търговска гаранция: Гаранцията на доставяните мебели следва да е не по-малко от 2 /две/ години. Срокът за гаранционно обслужване започва от деня, следващ подписването на двустранни приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от Възложителя адрес. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок: Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка. Условия за гаранционно обслужване: През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените мебели. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на Изпълнителя. При приемането на мебелите за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти. Срок на договора- до 31.12.2016г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Провадия” , гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 10.02.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец); 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя. Към техническото предложение следва да бъдат представени фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.; 4. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката - доставка и монтаж на мебели, франко административния адрес на възложителя: ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север.; 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проект на договор по приложен образец ; 6.Декларация за ЕИК по приложен образец; 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 10. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки /в приложимите случаи/ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 11.02.2016г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016