Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Димитър Босев-главен експерт в отдел ПК, Дирекция ИТС, България 1000, София, Тел.: 02 9492281, E-mail: dbosev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА ЕСМИС), ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „София“, включващ градовете София и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Велико Търново“, включващ градовете Велико Търново, Ловеч и Плевен. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Шумен“, включващ градовете Шумен, Русе, Варна и Добрич. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІV. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Стара Загора“, включващ градовете Стара Загора, Сливен, Бургас и Хасково. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Пловдив“, включващ град Пловдив. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VI. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Ботевград“, включващ град Ботевград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112100

Описание:

Услуги по ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Об. поз. № 1 - Общ брой МПС – 23, от които: - Нисан Х-Трейл – 1бр., - Форд Фокус – 3бр., - Форд Кънект – 5бр., - Форд Торнео – 2бр., - Форд Рейнджър – 3бр., - Форд Транзит – 1 бр., - ВАЗ Нива – 3бр., - ВАЗ 2104 – 1бр., - Шевроле Нива – 1бр., - Пежо 607 – 1бр., - Ровър Фриландер – 1бр., - Тойота Авенсис, 2004г., бензин – 1бр. Осигурен финансов ресурс за извършваните ремонти и обслужвания – 15 000 лв без ДДС. За Об. поз. № 2 - Общ брой МПС – 14, от които: - Форд Фокус – 1бр., - Форд Кънект – 4бр., - Форд Рейнджър – 3бр., - Форд Транзит – 1бр., - УАЗ – 2бр. - ВАЗ Нива – 2бр., - ВАЗ 2104 – 1бр., Осигурен финансов ресурс за извършване на ремонти и обслужвания – 10 000 лв без ДДС. За Об. поз. № 3 - Общ брой МПС – 17, от които: - УАЗ – 3бр. - ВАЗ 2104 – 1бр., - Форд Мондео – 1бр., - Шевроле Нива – 2бр., - Форд Фиеста – 1бр., - ВАЗ Нива – 3бр., - Форд Торнео – 2бр., - Форд Кънект – 2бр., - Форд Рейнджър – 1бр., - Форд Транзит – 1бр. Осигурен финансов ресурс за извършване на ремонти и обслужвания – 14 000 лв без ДДС. За Об. поз. № 4 - Общ брой МПС – 14, от които: - Форд Рейнджър – 3бр., - Форд Транзит – 3бр., - Форд Кънект – 4бр., - ВАЗ 2104 – 1бр. - Форд Фиеста – 1бр. - ВАЗ Нива – 2бр. Осигурен финансов ресурс за извършване на ремонти и обслужвания – 10 000 лв без ДДС. За Об. поз. № 5 - Общ брой МПС – 7, от които: - Форд Кънект – 3бр., - Форд Рейнджър – 1бр., - Форд Фокус – 1бр., - Форд Транзит – 1бр., - ВАЗ Нива – 1бр. Осигурен финансов ресурс за извършваните ремонти и обслужвания – 6 000 лв без ДДС. За Об. поз. № 6 – Общ брой МПС – 6, от които: - Форд Кънект – 2бр., - Форд Рейнджър – 1бр., - Форд Транзит – 1бр., - УАЗ 315 – 1бр., - Мерцедес Спринтер, 16 местен автобус – 1бр., Осигурен финансов ресурс за извършваните ремонти и обслужвания – 5 000 лв без ДДС. Видове дейности. Изпълнителят следва да: (приложимо за всички об. поз.) 1. Извършва периодично техническо обслужване на автомобилите (смяна на масла, филтри, ремъци, накладки, свещи и др.) в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя. 2. Извършва диагностика и всички видове ремонти на автомобил по заявка на Възложителя: 2.1. На двигател; 2.2. На горивна уредба; 2.3. На запалителна уредба; 2.4. На ел.инсталация; 2.5. На силовото задвижване (предавателна кутия, съединител); 2.6. На ходова част; 2.7. На кормилно управление; 2.8. На спирачна уредба; 2.9. На хидравлична система; 2.10. Други. 3. Регулиране на ходова част и запалване. 4. Осигури възмездна пътна помощ/транспорт на аварирал автомобил от мястото на аварията до съответния обслужващ сервиз. 5. Осигури приемане/предаване на автомобил в/от база на изпълнителя. 6. Авто – тенекеджийски и бояджийски услуги. 7. Води регистър с информация за извършените дейности и вложените материали при ремонта на автомобилите, предмет на поръчката, като при поискване следва да го предостави своевременно на Възложителя. 8. Издава индивидуална фактура и приемо – предавателен протокол за всеки един ремонт, които да съдържат описание на извършената дейност със съответните нормочасове и вложените резервни части и консумативи със съответната цена и отстъпка (при наличие на такава). Цените и нормочасовете не могат да превишават обявените от участника в приложенията към Техническото и ценово предложения. 9. Приема и обслужва приоритетно автомобилите на Възложителя. 10. Осигурява охрана на автомобилите, изчакващи доставка на части и извършване на ремонт. 11. Определи лице за контакт с Възложителя. Гореизброените дейности не изчерпват целия обхват на услугата и могат да бъдат допълвани в периода на действие на договора, в зависимост от нуждите на Възложителя. Подробната техническа спецификация за всяка обособена позиция, се съдържа в публичната покана на Възложителя, която може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на цялата страна.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи, посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Участникът трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение. Към Техническото предложение участниците прилагат попълнено Приложение „Нормочас за извършване на ремонтна дейност“ ; 3. Ценово предложение. Към Ценовото предложение участниците прилагат попълнено Приложение „Ценово предложение за оферирана стойност на резервни части“; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Сертификат за въведена система съгласно стандарта ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката (сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства); 7. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка заедно с доказателства за извършената услуга. Под „еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги”следва да се разбират, услуги свързани с извършване на сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства. Важно!! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиции, то е достатъчно да има минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне). Всеки участник има право да представи само по една оферта за съответната обособена позиция, за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Участниците изготвят отделно техническо и ценово предложение за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(приложимо за всички обособени позиции) Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците по петте обособени позиции се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта“ и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. За оценка на предложението на всеки участник, комисията прилага следната формула: К = K 1 + K 2 + К 3, където: К - комплексна оценка на съответния участник. К1 - Предложена цена за 1 час вложен труд (часова ставка) – максимален брой 30 точки. К2 – Предложена стойност на оригинални нови резервни части – сумата от ред 28, колона 21 на Приложение 1 към Ценовото предложение – максимален брой 50 точки. К3 – Количеството часове за извършване на ремонтна дейност – сумата от часовете посочена в ред 28 на колона 21 на Приложение 1 към Техническото предложение – максимален брой 20 точки. Определяне на оценката на показателя К1 Оценката на показателя К1 за всеки участник се определя по формулата: К1 = К1min/ К1n х 30, където: К1min е най-ниската часова ставка предложена в процедурата К1n е часовата ставка предложена от оценявания участник 30 е теглови коефициент Важно!! Предложената цена за един час сервизен труд следва да е без включен ДДС. Определяне на оценката на показателя К2 Оценката на показателя К2 за всеки участник се определя по формулата: К2 = К2min/ К2n х 50, където: К2min е най-ниската обща стойност на резервни части предложена в процедурата (Сумата от ред 28, колона 21 на Приложение 1 към Ценовото предложение). К2n е общата стойност на резервни части предложена от оценявания участник 50 е теглови коефициент Важно!! Предложената стойност на оригинални нови резервни части от ред 28 в колона 21 на Приложение 1 към Ценовото предложение следва да е без включен ДДС. Предложените единични цени за отделните резервни части следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. Определяне на оценката на показателя К3 Оценката на показателя К3 за всеки участник се определя по формулата: К3 = К3min/ К3n х 20, където: К3min е най-ниската сума от часове за извършване на ремонтна дейност предложена в процедурата (Сумата от ред 28, колона 21 на Приложение 1 към Техническото предложение). К3n сумата от часовете за извършване на ремонтна дейност предложена от оценявания участник 20 е теглови коефициент Комплексната оценка (К) на всяка оферта по съответната обособена позиция се получава като сбор от оценките, получени по всеки от посочените по-горе показатели. Класирането на участниците се извършва отделно за всяка обособена позиция, по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на 1-во място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Оценките на участниците се изчисляват в точки с точност до втория знак след десетичната запетая. Макс-та комплексна оценка, която може да получи оферта по всяка от обособените позиции, е 100 т. ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП; Доп. информация - Подробни указания свързани с поставянето на оценка по отделните показатели се съдържат в публичната покана, публикувана на сайта на Възложителя в раздел профил на купувача на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на договора за извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС за съответната обособена позиция е една година, считано от датата на подписването му, удостоверена с регистрационен щемпел на ИА ЕСМИС. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.02.2016 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - публичната покана и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2016