Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Георги Софииски № 3, За: Елисавета Михайлова, подп. Оливер Океанов, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg

Място/места за контакт: ВМА- сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни и след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

19260000, 19250000

Описание:

Плат
Трикотажни или плетени платове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчно количество 26870 метра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Вещеви склад на Военномедицинска академия- МБАЛ София, адрес- гр. София, бул. Георги Сифийски № 3

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 1.Оферта може да подава всяко физическо или ЮЛ или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в публ. покана и в документацията за участие. 2.Редът и условията за определяне на изпълнител са съгласно Глава 8„a” от ЗОП. 3.Не може да участва и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП. 4.Участник, който не отговаря на обявените в публичната покана и настоящата документация условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя се отстранява от участие. 5.При подаването на офертата обстоятелствата по т.3 се доказват с представянето на декларация по образец от документацията за участие / Образец № 5/. 6. При сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 ЗОП. 7. Когато участникът или негов подизпълнител е ЧФ или ЮЛ или обединение на ЧФ и/или ЧЮЛ, то тези ЧЛ трябва да отговарят на изискванията по т.3 в държавата, в която са установени. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: 1.Участникът трябва да е производител или вносител и да има опит в изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да притежава техническо оборудване и складови бази, необходими за изпълнението на поръчката. 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват според предмета на поръчката. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Образец 1/ с описани всички представени документи. Списъкът се поставя в началото на офертата. Всеки лист от офертата, задължително е номериран и подреден в списъка.2.Представяне на участника /Образец 4/, в оригинал.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - когато документи от нея не са подписани от представляващия /те участника по регистрация, а от друго изрично упълномощено лице.4.При участие на обединения – копие на договора, подписан от лицата, включени в обединението, като задължително се посочва представляващият.В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 ЗОП /Образец 5/ - оригинал. 6.Декларация за приемане условията на договора /Образец 6/ - оригинал. 7.Декларация за участие на подизпълнители /Образец № 7/ - оригинал.8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец 8/ - оригинал.9.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /Образец 9/ - оригинал. /Ако е приложимо/.10.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 ЗОП, Образец 10, оригинал.11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5 ЗОП /Образец 11/- оригинал.12.Списък с доставки, извършени през предходните три години с предмет сходен или еднакъв с предмета на поръчката- Образец 12 заедно с удостоверения за добро изпълнение за доставките.13.Списък- декларация с описание на техническото оборудване свободен текст- оригинал.14.Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001- 2008– в обхвата на поръчката или еквивалентен, на участника. 15.Техническо предложение и срок на валидност на офертата - Образец 2. 16.Предлагана цена - Образец 3 „Ценово предложение”. Участникът трябва да представи каталог с мостри на предлаганите платове и разцветки, от които са видни вида и характеристиките. Продължава в Доп.информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпълнителят следва да предостави възможност за избор на цвят/десен – минимум 6 /шест/ цвята и да гарантирара, че ще поддържа избраната от Възложителя цветова гама през целия период на договора. Предлаганият артикул следва да отговаря на Наредбата за етикетирането на текстилните продукти, приета с ПМС № 114/ 17.05.2006 г. Заявените количества плат се доставят с транспорт на Изпълнителя франко склада на Възложителя и в работното време на Вещеви склад- от 8:00 до 15:00 ч. Офертите ще се отварят от комисия на Възложителя на 09.02.2016 г. от 10.00 ч. в администр.сграда на ВМА, зала №10 или №7, ет.1 на адрес- София, бул.Г.Софийски №3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/02/2016