Версия за печат

BG-с.Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Христо Смирненски, ул.Мусала №1, За: Росица Тодорова Койнова, Мария Иванова Димитрова, РБългария 9630, с.Оброчище, Тел.: 0895 554075, E-mail: smirnenski_1923@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ Христо Смирненски

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://sou-obrochishte.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І –VІІІ клас при СОУ ”Христо Смирненски”, с.Оброчище. Доставка на безплатни закуски за учениците от І – ІV клас”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000 (FA03)

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За училища )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ Христо Смирненски

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 3.2. Срок за изпълнение на доставката - не по-късно от 10:00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3.3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност – не по-малко от 50% 3.4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД . “САПИ” или Система за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определения за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро “САПИ” гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” №17, тел/факс: 052 6212 99; e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно документацията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://sou-obrochishte.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2016