Версия за печат

BG-Белене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белене, ул. България №35, За: Цветомир Цветанов - главен експерт Икономическо развитие и обществени поръчки; Анна Несторова - гл. експерт Здравеопазване и социални дейности, Република България 5930, Белене, Тел.: 0658 34672, E-mail: obshtinabl@gmail.com, Факс: 0658 34672; 0658 31062

Място/места за контакт: отдел Социално-икономическа политика и финансиращи програми

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://official.belene.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,11076.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, чрез покупка на 1 брой фабрично ново, неупотребявано специализирано превозно средство (минибус) за хора с увреждания за нуждите на Община Белене, снабдено с 8+1 места (категория М1), оборудвано с хидравлична метална платформа(или еквивалент) за качване на хора с инвалидни колички. Източник на финансиране на поръчката - проект № BG05M9OP001-2.002-0173-C001 „Алтернативи за равноправен и независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144000, 34114300 (DA28)

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба
Превозни средства за услуги по оказване на социална помощ (Социални услуги )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, чрез покупка на 1 брой фабрично ново, неупотребявано специализирано превозно средство (минибус) за хора с увреждания за нуждите на Община Белене. Поръчката не включва обособени позиции. Максималната крайна допустима стойност на предлаганата цена за специализираното превозно средство е 53 200,00 лв. (петдесет и три хиляди и двеста лева) без включен ДДС. В цената се включва стойността на транспортното средство с посочените технически хакатеристики(екстри) по техническата спецификация (изискванията за изпълнение) на възложителя + стойността на трансформацията+стойността на платформата за инвалиди, както и разходите за сертификация на превозното средство и за издаване на „Удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Превозното средство се издава с посоченото удостоверение, въз основа на което се регистрира в КАТ на името на Възложителя. В оферираната цена следва да бъдат включени всички разходи по доставката, гаранционната поддръжка и оборудването, изискуемо по Закона за движение по пътищата. В цената да е включена и доставка на превозното средство в завършен вид до КАТ-Плевен за неговата регистрация. Превозното средство следва да отговаря на всички изисквания за движение по пътната мрежа на Република България.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Плевен-КАТ; гр. Белене, ул. България №35

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Превозното средство да притежава следните изброени минимални технически характеристики или еквивалент(където е указано):1. Брой седящи места 8+1 за водача; (в 8-те седящи места влиза и 1 бр. място за инвалидна количка);2. Двигател: дизел; 3. Скоростна кутия: минимум 6 степенна скоростна кутия+задна; 4. Мощност на двигателя: минимум 120 конски сили;5. Работен обем на двигателя - минимум 1 900 куб. см.;6. ESP – Електронна стабилизираща система(или еквивалент); 7.ABS – Антиблокираща система(или еквивалент);8. Предно предаване(задвижване);9. Предни и задни дискови спирачки;10. Имобилайзер, централно заключване с дистанционно управление;11. Остъклен фургон;12. Безопасност - минимум триточкови колани за всички места, в т.ч. и за инвалидната количка (виж т.19);13. Окачване - листови ресьори; 14. Пътнически отсек с минимални размери - дължина 280 см., височина - 180 см.;15. Климатична инсталация и отопление както на пътническия салон, така и на мястото на шофьора;16. Норма на екологичност – минимум Евро 5 или по-висока (в съответствие с европейските стандарти за емисии отработени газове);17. Плъзгаща врата отдясно;18. Износоустойчиво и леснопочистващо се подово покритие;19. Специализирано сертифицирано оборудване за 1 бр. инвалидна количка: - специализирани лайсни на пода за подреждане на 1 бр. инвалидна количка; - колани за закрепване на инвалидна количка към пода – за 1бр.; - полуавтоматична електро – хидравлична алуминиева платформа(или еквивалент), вътрешно разположена при задните врати, издържаща на товар минимум 250 кг.; 20. Предпазна въздушна възглавница за водача; 21.Тегло на автомобила до 3.5 тона, за да се управлява от водач с шофьорска книжка категория „В”; 22. Остъклена задна врата - двукрила с отваряне на 180градуса; 23. Сервоуправление на волана, регулируем волан;24. Резервоар - минимум 70 литра;25. Бордови компютър, скоростомер, оборотомер, нивомер на горивото, часовник; 26. Радио плейър с функция за възпроизвеждане на компютърни аудиофайлове - mp3 или еквивалент; 27. Мрежи за багаж под седалките, джобове във вратите;28. Седалки за пътниците отговарящи на изискванията за категория М1. Седалката за водача да е регулируема;29. Елементи за теглене - наличие на теглич или скоба отпред или отзад за теглене от друго моторно превозно средство;30. Дата (година) на производство: не преди 01.01.2015г.; 31. Джанти - стоманени, 16 цола; 32. Гуми - 16 цола, 4 бр. зимни и 4 бр. летни, монтирани на стоманени джанти, препоръчани от производителя; 33. Да има предупредителен звуков сигнал (аларма със звукова сигнализация);34.Звукова сигнализация при незагасени фарове или автоматично включване и изключване; ел. регулируеми фарове; Участникът задължително следва да предложи сервизно обслужване в гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от 36 (тридесет и шест) календарни месеца и повече от 60 (шестдесет) календарни месеца. Участникът следва да предложи срок за доставка на превозното средство, в цяло число в календарни дни, който срок не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) календарни дни и по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни от датата на влизане в сила на договора за възлагане на доставката. Плащането на цената по сключения договор, ще се извършва на два пъти, и в срокове както следва: 1.Авансово плащане в размер на 35% от цената на доставката, съгласно сключения договор, в срок до 10 (десет) дни след подписване на Договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя за авансовото плащане; 2. Окончателно плащане – в срок до 25 (двадесет и пет) дни от доставката, приета с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура за окончателно плащане с приспаднат аванс, съгласно условията на договора за обществената поръчка. Договорът обществената поръчка влиза в сила, считано от датата на неговото подписване от страните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя, се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО), която се изчислява по формулата: КО = ПЦ + ГС + СД, където Показател 1: Предлагана цена (ПЦ) – с относитела тежест 40 %, се определя по формулата: ПЦ = [ПЦ(мин.)\ ПЦ(уч.)] x 40 ,където ПЦ(мин.) е най-ниската ПЦ без ДДС от участник, а ПЦ (уч.) е предложената от съответния оценяван участник цена без ДДС. Възложителят ще отстрани от участие оферта съдържаща ценово предложение без ДДС, надвишаващо максимално допустимата прогнозна стойност посочена в настоящата покана. Участникът с най-ниска предложена цена получава най-високия брой точки по този показател – 40 (четиридесет), а за всеки следващ участник, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Показател 2: Гаранционен срок (ГС) – с относителна тежест 40 %, се определя по формулата: ГС = [ГС(уч.)\ ГС(макс.)] x 40, където ГС (макс.) е най-дългият предложен ГС в календарни месеци от участник, а ГС (уч.) е предложения от съответния оценяван участник ГС в календарни месеци. Участникът с най-дълъг предложен ГС като календарни месеци получава най-високия брой точки по този показател – 40, а за всеки следващ участник, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Ще бъдат отстранени предложения в които ГС е предложен в различна мерна единица от календарни месеци в цяло число, или които посочват ГС по кратък от 36 календарни месеца и по-дълъг от 60 календарни месеци. Показател 3: Срок за доставка (СД) – с относителна тежест 20 %, се определя по формулата: СД = [СД(мин.)\СД(уч.)] x 20, където СД (мин.) е цифрово изражение на най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на поръчката (доставка) от участник, а СД (уч.) е цифрово изражение на предложения от съответния оценяван участник срок в календарни дни за изпълнение на поръчката (доставка). Участникът с най-кратък срок за доставка получава най-високия брой точки по този показател – 20 (двадесет), а за всеки следващ участник, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Ще бъдат отстранени предложения в които СД е предложен в различна мерна единица от календарни дни в цяло число, или които посочват срокът за доставка да е по-кратък от 15 календарни дни или съответно по-дълъг от 50 календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в поканата и в указанията към нея. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците не се поставят. Гаранция за участие и за изпълнение не се изискват. Офертата се подава на български език. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферти не се приемат. Непредставяне на някои от изискуемите документи, информация, образци или неизпълнение или неотговаряне на указано условие, може да доведе до отстраняване на участник или до несключване на договор. При установяване на несъответствия, грешки или нередовности в техническото или ценово предложение от офертата на участник, същия се отстранява от участие. Отстранява се участник в нарушение на чл.55, ал.1 или ал.ал. 5 - 7 ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие, оферта съдържаща ценово предложение, без ДДС, надвишаващо максимално допустимата прогнозна стойност посочена в раздел III на настоящaтa публична покана. Минималното съдържание и оформяне на офертата да е съгласно чл.101в от ЗОП (по образци приложени към документацията за участие, качени в профила на купувача). **Препоръка за надписване на плика с офертата - съгласно примерния образец към документацията за участие!** Срокът на валидност на офертата, техническото и ценовото предложение да е не по-малко от 60 календарни дни.Участниците задължително следва да приложат към техническото си предложение каталози, или сертификати, или по възможност фотографски снимки на превозното средство (с цел онагледяване), което се предлага да бъде доставено. Участник може с декларация съгласно образец №9 към Правилникът за прилагането на ЗОП, да посочи коя част от представената от него оферта счита, че има конфиденциален характер. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Място за получаване на оферти: Община Белене, етаж последен, стая 22, адрес: гр. Белене, ул. България №35. Получаването, отварянето, разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисия по чл. 101г от ЗОП, назначена от Възложителя. По смисъла на чл. 101б, ал.4 от ЗОП, срокът за получаване на оферти по публичната покана започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача. Отварянето на получените оферти ще се състои на 05.02.2016г. от 10:00ч. в зала 26 на Община Белене по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват лица по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП. Комисията съставя протокол по реда на чл.101г ал.4 изречение първо от ЗОП. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което се изпраща в един и същи ден на участниците, и в същия ден на изпращането му до тях се публикува и в Профила на купувача при условията на чл.22 б ал.3 от ЗОП. При сключване на договора Възложителят прилага правилата на чл. 101е, ал.2 и ал.3 от ЗОП. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3 от ЗОП сключения договор и допълнителните споразумения към него.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016