Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 9319975

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“, по обособени позиции, както следва: Поз. 1. „Доставка на хартия и хартиени изделия за нуждите на ТП на ДПФЗД“; Поз. 2. „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 3. „Доставка на ролки за касови апарати за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 4. „Доставка на рекламни материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000, 30192000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Доставените количества хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали в количества, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1. 2. Посочените количества канцеларски материали са прогнозни, като възложителя може да поръчва повече или по-малко, в рамките на стойността на сключения договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Белене; гр. Бургас; гр. Бобов дол; гр. Враца; гр. Варна, гр. Ловеч; гр. Плевен; гр. Пазарджик; гр. Пловдив; гр. Сливен; гр. Стара Загора; гр. София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване стойността на договора. Доставките се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощено от Възложителя длъжностно лица в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. 2. Конкретните количества и място на доставка ще се определят с всяка заявка. 3.Участникът да разполага с транспортни средства, собствени, нети или с право на ползване, за доставка на материалите. 4. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 5. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 62 000 лв. без вкл. ДДС. По обособена позиция № 1 - 25 000 лв. По обособена позиция № 2 - 15 000 лв. По обособена позиция № 3 - 12 000 лв. По обособена позиция № 4 - 10 000 лв. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 6. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 10 /десет/ календарни дни след изпълнение на достваката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка. Стойността на поръчката е прогнозна , Възложителят не се задължава да я достигне. В стойносттта на поръчката се включват транспорт и доставка франко местата: -Териториално поделение Белене – ул. „Страцин“ № 4; -Териториално поделение Бобо дол – кв. Миньор, ул. „В. Коларов“ № 1; - Териториално поделение Бургас – ул. „Индустриална“ № 88; - Териториално поделение Варна – ул. „Христо Смирненски“ № 19; - Териториално поделение Враца - ул. „Безименна“ № 3; - Териториално поделение Ловеч – ул. „Могилата“ № 1; - Териториално поделение Пазарджик – ул. „Ивайловско шосе“; - Териториално поделение Плевен – парк „Кайлъка“; - Териториално поделение Пловдив – бул. „Ал. Стамболийски“ № 4; - Териториално поделение Сливен – затвора Сливен; - Териториално поделение Стара Загора – кв. Индустриален; - град София – бул. „Ген. Столетов“ № 26

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на предложенията: К 1 – Оценка на предложена обща цена за единични бройки за артикули, посочени в Техническата спецификацията – Приложение № 1 с включен ДДС С 1 = 90 К 2 – Оценка на търговската отстъпка /в проценти/ от цената /на дребно за клиенти/ за артикули по каталожни цени от обекта на поръчката, извън изрично посочените в спецификацията – Приложение № 1; С 2 = 10 К = К1 + К2 К1=Най-ниска предложена обща цена с ДДС от участник в процедуратах90/предложена обща цена от спецификацията с ДДС от съответния участник К2=предложена отстъпка от съответния участникх10/максимална предложена отстъпка от участник в процедурата. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка – К.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта. Участникът може да подава оферта за една или няколко обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 02.02.2016 г. от 10 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 3; 4. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 6. Образец на Декларация за срок на валидност на офертата; 7. Образец на Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 8. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител 9. Методика за оценка на офертите; 10. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2016