BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Константин Величков, гр.Пловдив, ул.Бугариево № 6, За: Диана Райчева - директор, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 696547, E-mail: sou_k_velichkov@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ Константин Величков

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: sop.bg/soukv-110/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.” по две обособени позиции: ОП № 1 - Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив по ПМС № 308/20.12.2010г.” и ОП № 2 - Доставка на топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас ; топъл обяд и подкрепителна сутрешна закуска за децата от подготвителните групи в СОУ Константин Величков– гр.Пловдив за 2016 г. по две обособени позиции. Общ брой деца по позиции: За ОП № 1 – 123 ученици от I – IV клас; За ОП № 2 – 47 деца от подготвителните групи. Прогнозен брой учебни дни – 168 за календарната 2016 г. Стойност на поръчката по позиции: За ОП № 1 - 10 332.00 лв. без ДДС. Стойност за ОП № 2 – 17 766.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28098 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на СОУ Константин Величков № 6, ул.Бугариево № 6

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Приготвяните и/или доставяните от Изпълнителя храни да включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото меню за съответната седмица. Офертата следва да съдържа следното: 1. Списък на приложените в офертата документи.2. Документ „Оферта”, съдържаща дани за лицето, което прави предложението – образец № 1. 3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие. 4. При участници обединения - Споразумение или Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка– оригинал или нотариално заверено копие. 5. За юридическо лице или едноличен търговец, регистриран/о в Република България - копие от документа за регистрация или декларация в свободен текст за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че е посочен ЕИК, не е необходимо представяне на регистрационни документи. За физическо лице се представя копие от документа за самоличност. 6. За юридическо лице, регистрирано извън Република България - копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство. За чужденец – копие от документа му за самоличност. 7. Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – образец № 3. Декларацията по 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице. 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2.1 и Образец № 2.2. 9. Списък на наличните собствени или наети обекти за производство с храни на територията на гр.Пловдив - /Образец № 4/. За всеки обект да бъде отбелязан номерът на удостоверението за регистрация на съответния хранителен обект, издадено от съответния компетентен орган. Към декларацията участникът прилага копие от удостоверението за регистрация. Критерий за допустимост: Участникът да разполага минимум с 1 обект за производство с храни на територията на гр.Пловдив, регистриран в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ / РЗИ, съгласно чл. 12 от Закона за храните,във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. 10. Декларация за техническите лица и въведена система за безопасност на храните – Образец № 5. 12. Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ - /Образец № 6/. За всяко посочено МПС да се отбележи номерът на удостоверението за регистрацията му от съответния компетентен орган за превоз на хранителни продукти. Към декларацията участникът прилага копие от удостоверението за регистрация в БАХБ/РИОКОЗ, както и документ, от който е видно на какво правно основание участникът притежава/разполага със съответното МПС. Критерий за допустимост: Участникът да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което да е регистрирано в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 7). 14. „Предлагана цена” (ценовата оферта) се подготвя по образец (Образеци № 8.1 и № 8.2).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена / П ц / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30 точки. 2. Асортимент на закуски / П а / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30 точки. 3. Срок за реакция след рекламация / П с / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са публикувани на профила на купувача на СОУ "Константин Величков", гр.Пловдив - sop.bg/soukv-110/ - публични покани и могат да бъдат изтеглени от този адрес. Образците посочени в документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. В документацията за участие са посочение необходимите документи, които участниците следва да представят за доказване на обстоятелствата, че отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Офертите се подават на адрес: гр. Пловдив, ул.Бугариево №6, канцеларията на СОУ "Константин Величков", ет.1, в запечатан, непрозрачен плик, с надпис: "Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.” по две обособени позиции и следната информация: име/наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон (по възможност) факс и електронен адрес и обособената позиция за която се участва. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 01.02.2016г. от 12:00 часа в директорския кабинет на СОУ "Константин Величков" - гр.Пловдив, ет.1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016