BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков №3, За: Николай Тюркеджиев, Петър Станулов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и управление на собствеността

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=27.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на 69 (шестдесет и девет) броя обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 10 броя ISDN BRA постове по обекти на Възложителя посочени в приложение Списък 1 - приложение към настоящата публична покана. Пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове POTS и ISDN постове. Срока на поръчката е 24 месеца, считано от датата на възлагането и, или до достигане на прогнозната стойност от 65 000,00 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участника следва да предостави пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове POTS и ISDN постове, посочени в Списък 1, приложение към настоящата публична покана. Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за която кандидатства. Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в Указанията за участие към публичната покана. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Участниците трябва да представят в офертите си следните документи и да отговарят на следните изисквания: Представяне на участника по образец, включващо данни за лицето, което прави предложението (документ за регистрация или посочване на ЕИК когато лицето е ЕТ или юр. лице и копие от документ за самоличност за физ. лица.) При участници обединения – документ за създаване на обединението, подписан от лицата участващи в него, в който задължително се посочва представляващият. Техническо предложение по образец. Ценово предложение по образец. Оферта по образец с попълнен срок на валидност на офертата. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от Закона за обществените поръчки по образец. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец; Документите посочени в Раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ или именно: 1. Участникът за предоставяне на услугата следва да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. Като доказателство се представя се заверено копие от разрешението за ползване. 2. Участникът следва да е сертифициран по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, или да са осигурени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството по предмета на настоящата обществена поръчка. Представя се заверено копие от сертификата или други доказателства за осигуряване на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася за участника в обединението, който ще предоставя фиксираната телефонна услуга, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите предвидено в договора за създаване на обединението. Документът се представя само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. 3. Участникът следва да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 4. Участника следва да представи Списък на изпълнените от участника услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (предоставяне на фиксирана телефонна услуга), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 3 (три) или повече услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка К се изчислява по следната формула: К = К1*0.75+K2*0.25 Показател K1 „Цена на фиксирана телефонна услуга" с максимален брой точки – 100 се изчислява по следната формула: К1 = Ф1 + Ф2 + ФЗ + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7 + Ф8 + Ф9 + Ф10, където: Ф1 - Цена за месечен абонамент общо за всички 69 обикновени аналогови телефони постове (POTS) - максимален брой точки - 10. Ф2 - Цена за месечен абонамент общо за всички 10 броя ISDN BRA, - максимален брой точки - 6. Ф3 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на БТК ЕАД, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 52 т. Ф4 - Цена за минута разговори към географски фиксиран номер в мрежата на Мобилтел ЕАД извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 3 т. Ф5 - Цена за минута разговори към географски фиксиран номер в мрежата на Теленор България ЕАД извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 1 т. Ф6 - Цена за минута разговори към географски фиксиран номер в друга фиксирана мрежа извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 7 т. Ф7–Цена за минута разговор от фиксираните номера на Възложителя за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи на страните от ЕС – - максимален брой точки - 1 т. Ф8 - Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки – 6 т. Ф9 - Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Теленор България ЕАД извън предложените безплатни минути - максимален брой точки- 5 т. Ф10 - Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Българска Телекомуникационна компания ЕАД извън предложените безплатни минути - максимален брой точки- 9 т. Показател К2 „Специфични условия”, максимален брой точки - 100 т. К2=M - Предложени безплатни минути M – Предложен брой безплатни минути към всички национални фиксирани оператори максимален брой точки – 100. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка (К). Цялостната методика за оценка на офертите е налична в Указанията за участие в настоящата публична покана (образеца на АОП не позволява достатъчно брой символи за да се изпише тук), публикувана в Профила на Купувача на Възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

"ПРОДЪЛЖАВА ОТ РАЗДЕЛ "ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА": Доказателствата за извършените услуги в списъка се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението/ята следва да съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението, документът се представя само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. 5. Участникът трябва да предложи цени не по-ниски от регламентираните от КРС към съответното направление. 6. Участника трябва да представи Декларация за пренос на номера. 7. Участника трябва да декларира осигуряване възможност за разширение и развитие на услугите, включително преместване на друг адрес в дадено населено място, заменяне на един тип свързаност с друг, увеличаване на използване на описаните в техническото предложение канали, както и добавянето на допълнителна свързаност за обектите на Възложителя. Представя се декларация от участника. 8. Участника следва да представи Декларация, за възможност за добавяне на нови абонати и изваждане на абонати от корпоративната група и разполагане с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. 9. Участника следва да представи Декларация за разполагане с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и e-mail, достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Непредставяне на някой от посочените документи или неизпълнение на някое от изискванията при всички случай води до риск от отстраняване на участника. Настоящата обществена поръчка се финансира със собствени средства от бюджета на ИА ГИТ. Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=27 . Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 01 февруари 2016г. от 11:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците представят само една оферта и нямат право да представят варианти на офертата. Всички документи се представят на български език. Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016