Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Eжедневно готвене на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Община Бобов дол за период от 12 месеца”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55322000

Описание:

Услуги по готвене на храни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Капацитет клиенти – до 35 (тридесет и пет) лица, при среднодневна цена на храноден не повече от 4.06 лв.(четири лева и шест стотинки) с ДДС, формирана на база: а) вложени хранителни продукти за примерни 10 менюта не повече от 2.60(два лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС средно за едно лице; б) надчислени режийни разходи (ел.енергия, вода, хигиенни и почистващи материали) до 20 % на база вложените хранителни продукти по т.”а”; в) печалба, формирана на база до 30 % по т. „а”+“б”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52009 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Храната се получава от кухнята за приготвяне или пункт на определения за изпълнител, находящ се на територията на Община Бобов дол

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Приготвянето на храната да се осъществява ежедневно по ежеседмична предварителна заявка на Възложителя и/или упълномощен от него представител, съгласно “ Сборник рецепти за заведения за обществено хранене”. Срок на изпълнение на поръчката – в работните дни до 10.00 ч., разпределена и готова за транспортиране. Приготвянето на храната трябва да приключи не по- рано от половин час преди получаването и. За почивните и празнични дни храната се приготвя в последния работен ден – само обяд и вечеря. Ежедневното приготвяне на храната, включва: Закуска – понеделник , вторник, сряда и четвъртък; Обяд – основно ястие /месно или постно/; Вечеря – основно ястие /месно или постно/ Набора от храна, включен в ежедневните менюта е по предложение на Изпълнителя, съгласуван с Възложителя и утвърден с подадената от него седмична заявка. Приложените към техническо задание примерни менюта са ориентировъчни за участниците. Седмично: 1 бр. бял хляб на ден (за едно лице); 3 бр. кисело мляко (масленост 2%) на седмица (за едно лице)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението. 2.Техническо предложение 3. Ценово предложение. 4. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 5. Удостоверение за регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните на обекта, в който ще се приготвя храната и на пункта, ако има такъв, издадено от ОДБХ – заверено копие; В удостоверението изрично да е упоменато, че участникът може да извършва дейност кетъринг; 6. Списък с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, пряко заети в изпълнението на поръчката; 7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП) 8. Проект на договор, подписан от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17:00 ч. на 29.01.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2.Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11:30 ч. на 01.02.2016 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Бобов дол. При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016