Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на микробиологични среди, тестове за микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33698100

Описание:

Микробиологични култури


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества, както и наименованията на всички продукти, предмет на доставката, са подробно отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец всеки кандидат може да получи от профила на купувача на Възложителя. Офертата може да включва една, няколко или всички позиции, посочени в образеца на ценова оферта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, отделение микробиология

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участника е чуждестранно юридическо или физическо лице, документите са заверени от участника копия, издадени от компетентен орган в страната му. Тези документи се представят и в легализиран превод. При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2.Нотариално заверено пълномощно в случай, че предложението се подписва от упълномощен представител на кандидата. Задължителен за представяне документ, непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата – при наличие на основание за съставянето му. 3. Заверени от участника с подпис и печат копия на документи за данъчна регистрация на участника, вкл. по реда на ЗДДС, регистрация по Булстат. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП . Декларацията се отнася и за управителите и членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган. 5. Разрешение или удостоверение за търговия на едро, издадено от ИАЛ, по реда на Закона за медицинските изделия- заверено с подпис и печат от участника-четящо се копие. 6.Сертификати за предлаганите изделия, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството-сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите с международните норми и стандарти и европейските директиви за медицински изделия : СЕ; ISO 9001 и БДС- за продукти, произведени в България. Сертификатите на чужд език следва да бъдат представени и с легитимен превод на български език на оригиналния сертификат за оферираните позиции. 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, с указани страници за всеки документ. Задължителен за представяне документ; 8. Ценова оферта Важно : ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ И НА МАГНИТЕН НОСИТЕЛ - CD В офертата посочете предлаганият от Вас срок на разсрочено плащане на микробиологичните среди и тестове за микробиология,паразитология и серология. Срокът на разсрочено плащане да се счита от датата на получаване на доставката,придружена от оригинална доставна фактура.Минималният срок на разсрочено плащане да е 30 календарни дни. Доставките ще се извършват на базата на писмени месечни заявки. Остатъчния срок на годност на предлаганите среди и тестове ,към датите на доставка ,трябва да бъде не по-малък от 75 % от срока на годност,посочен от производителя. Изисквания при възлагане на поръчка за микробиологична лаборатория: 1.Хранителните среди да са с нисък алергогенен потенциал 2.Да са лесно разтворими и да не образуват аерозоли. 3.Хромираните среди да са с ясно отчетливи отдиференциращи контрастни цветове. 4.Антибиотичните дискове да са натоварени според изисканията на CLSI, EUCAST.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик № 1 „Документи за подбор“: - В пликът се поставят данни за лицето , което прави предложението и всички документи описани в настоящата покана без ценовата оферта. Плик № 2 „Предлагана цена“ – ценово предложение с ДДС и всички съпътстващи разходи. Важно : ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ И НА МАГНИТЕН НОСИТЕЛ - CD Двата плика се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101 в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Търговище , “МБАЛ – Търговище “ АД, кв. “Запад”, деловодство до 16.00ч. на 01.02.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.02.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на болницата. При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ВАЖНО: Прогнозните количества, както и наименования на всички продукти, предмет на доставката, са подробно отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец всеки кандидат може да получи от профила на купувача на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2016