Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Търговище към Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, бул.Цар Освободител №22, За: Пламен Лазаров-специалист обществени поръчки, Р.България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Място/места за контакт: ТП ДГС Търговище гр.Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgstargovishte.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/?p=830.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно обслужване по ремонт и поддържане на персонални компютри и переферни компютърни устройства, собственост на ТП ДГС-Търговище.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000, 72260000, 72590000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги, свързани със софтуерни продукти
Професионални компютърни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно обслужване по ремонт и поддържане на персонални компютри и переферни компютърни устройства, собственост на ТП ДГС-Търговище - комплексно техническо обслужване на наличните и евентуално закупените през годината персонални компютри и периферни компютърни устройства. Към момента на обявяване на поръчката възложителя разполага с 15 настолни компютъра, два лаптопа и свързаните с тях периферни устройства, подробно описани в техническата спецификация до достигане на финансовия ресурс в размер на 1000,00/хиляда/лева без ДДС.Срокът за изпълнение на поръчката- 31.12.2016 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП "ДГС Търговище" гр.Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията към публичната покана, която е публикувана на интернет страницата на стопанството със следния уеб- адрес:http://dgstargovishte.dpshumen.bg

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия най-ниска цена без ДДС за ежемесечно обслужване, съобразно одобрения финансов ресурс в размер на 1000,00/хиляда/лева без ДДС.Цените следва да включват всички разходи на изпълнителят по изпълнението на услугата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в Глава осма"а", чл.101а и сл. от ЗОП, във връзка със Заповед № 438 от 30.11.2015 год. на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.Документацията е публично достъпна на сайта на Възложителя: dgstargovishte.dpshumen.bg СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до26.01.2016 год.-всеки работен ден от от 9.00 часа до 16.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се на адрес : пк 7700, гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22. Представените оферти ще бъдат отворени на 27.01.2016 год. от 10.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се в гр. гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител” №22

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2016