Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Яна Танева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0882 003108, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по полиграфическа изработка на вестник „Карнобатски глас” през 2016 - 2017 г. Извършване на полиграфическата изработка на вестник „Карнобатски глас” и свързаните с нея дейности ще се извършва съгласно изискванията на възложителя - предназначена е за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22200000

Описание:

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

а) обем 8 (осем) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 8 страници пълноцветни; - 2 – 7 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя. б) обем 12 (дванадесет) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 12 страници пълноцветни; - 2 – 11 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за изпълнение на доставката: сградата на община Карнобат, находяща се на бул. "България" № 12

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към изпълнението: •Възложителят има ангажимент да предаде готовите материали – текстове и снимки най-късно до 13:30 часа, в последния работен ден от седмицата – петък. •Изпълнителят има ангажимент да изготви графичен макет на страниците, по предварително задание на Възложителя, да извърши коректура на текстове и заглавия и да върне за последваща коректура странираните страници с разположените графично заглавия, текстове и обработени във формат за печат снимки най-късно до 15:00 часа в същия ден на Възложителя. Файловете трябва да са във формат и на програма, които позволяват на Възложителя да извърши необходимата коректура. •Възложителят има ангажимент най-късно до 17:30 часа да направи нужните корекции и да върне на Изпълнителя работните файлове. •Изпълнителят има ангажимент след получаването на файловете да завърши графичния дизайн на страниците и да ги върне в окончателен вариант на Изпълнителя за съгласуване и одобрение до 18:00 часа същия ден. •Възложителят има ангажимент до 19:30 часа, същия ден да даде одобрение за печат на готовия продукт. •Изпълнителят има право, в хода на подготовката на изданието, да прави корекции и промени по текстовете, снимките и цялостния макет на изданието по време на целия предпечатен процес. •Предаването на готовия тираж на в. „Карнобатски глас“ трябва да се извърши до 22:00 часа същия ден - петък на посочен от Възложителя адрес за доставка в гр. Карнобат. ІІ.Срок за изпълнение: 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора. Полиграфическата изработка на вестник „Карнобатски глас” ще се извършва ежеседмично. ІІІ. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. ІV. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, в срок до 17:00 часа на 26.01.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него трето лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. ,,България” № 12, гр.Карнобат, пощенски код 8400 За участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, с предмет: ,,Полиграфическа изработка на вестник ,,Карнобатски глас” през 2016-2017 г.”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: ,,Полиграфическа изработка на вестник ,,Карнобатски глас” през 2016-2017 г.”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 27.01.2016 г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/01/2016