Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предназначението на препаратите, предмет на доставката, са подробно отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец всеки кандидат може да получи от профила на купувача на Възложителя. Офертата може да включва една, няколко или всички позиции, посочени в образеца на ценова оферта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, отделение микробиология

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участника е чуждестранно юридическо или физическо лице, документите са заверени от участника копия, издадени от компетентен орган в страната му. Тези документи се представят и в легализиран превод. При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2.Нотариално заверено пълномощно в случай, че предложението се подписва от упълномощен представител на кандидата. Задължителен за представяне документ, непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата – при наличие на основание за съставянето му. 3. Заверени от участника с подпис и печат копия на документи за данъчна регистрация на участника, вкл. по реда на ЗДДС, регистрация по Булстат. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.5 от ЗОП . Декларацията се отнася и за управителите и членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган. 5. Да се приложи Сертификат за качество ISO 9001:2000 или 2008 или еквивалентно. 6.Предлаганите препарати да имат официална регистрация към момента на търга, за което да се представят съответните документи: • За препаратите за повърхности, ръце и кожа: актуални разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти, издадени на основание на чл.190 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и във връзка със Заповед № РД-15-2831 от 25.10.2005 г. на Министъра на здравеопазването. • За препаратите за инструменти: Копие от разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Копие от декларация за съответствие и/или ЕС сертификат за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, СЕ маркировка за продуктите, предназначени за дезинфекция на медицински изделия. 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, с указани страници за всеки документ. Задължителен за представяне документ; 8. Ценова оферта В офертата посочете предлаганият от Вас срок на разсрочено плащане на предлаганите препарати. Срокът на разсрочено плащане да се счита от датата на получаване на доставката, придружена от оригинална доставна фактура. Минималният срок на разсрочено плащане да е 30 календарни дни. Доставките ще се извършват на базата на писмени месечни заявки. Остатъчния срок на годност на предлаганите среди и тестове ,към датите на доставка ,трябва да бъде не по-малък от 75 % от срока на годност,посочен от производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик № 1 „Документи за подбор“: - В пликът се поставят данни за лицето , което прави предложението и всички документи описани в настоящата покана без ценовата оферта. Плик № 2 „Предлагана цена“ – ценово предложение с ДДС и всички съпътстващи разходи. Двата плика се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101 в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Търговище , “МБАЛ – Търговище “ АД, кв. “Запад”, деловодство до 16.00ч. на 27.01.2016г. Разглеждане на офертите в 10.00 часа на 28.01.2016 г. в заседателната зала на болницата. При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ВАЖНО: Предназначението на препаратите, предмет на доставката, са подробно отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец всеки кандидат може да получи от профила на купувача на възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/01/2016