Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Арх. Христо Пеев 6, За: Стефка Попова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv2019.eu.

Адрес на профила на купувача: http://plovdiv2019.eu/profile.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети (бизнес и икономическа класа) и хотелско настаняване в страната и в чужбина /в т.ч. трансфери от/до хотелите/ за нуждите на служители, членове на Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на самолетните билети/хотелското настаняване, които ще бъдат закупувани от Възложителя, не може да бъде предварително определен. Прогнозната стойност е лимитна и е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката (технически спецификации): 1. Заявката си за резервация и доставка на самолетни билети/ваучери за хотелско настаняване възложителят ще предоставя на изпълнителя чрез определените свои представители по електронна поща или по факс. Участникът следва да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки от 08:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, както и да осигури възможност за обслужване и в извънработно време и в празнични/почивни дни по изключение по необходимост. 2. При получена заявка от Възложителя изпълнителят следва в рамките на един час да изпрати на Възложителя отговор в писмен вид с най-малко три конкретни предложения за пътуване/хотелско настаняване. 3. Отговорът следва да съдържа следната информация: - реализация на пътуването: авиокомпания, директен или с прикачване/-ния полет, час на отлитане и пристигане и др. подробности относно осъществяване на пътуването, респ. при хотелско настаняване – име на хотела, местоположение, категория, възможност за трансфери, други услуги. В случай че заявката на възложителя се отнася до конкретен хотел, изпълнителят следва да представи предложение за съответния хотел. - цените на билетите, посочени в български лева, с включени дължимите летищни такси и други такси, установени от местното законодателство. Цените на самолетните билети следва да бъдат съобразени с пазарните цени и да не бъдат по-високи от средните цени, предлагани от авиокомпании за дадената дестинация към момента на предоставяне на предложенията за пътуване от Изпълнителя по съответната заявка. Цените следва да бъдат съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, а при превоз на багаж – въздушно карго, и с Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. - цената на хотелското настаняване. Цените за настаняването не трябва да надвишават предвидените стойности съгласно Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина. При поискване от Възложителя, изпълнителят ще следва да окаже съдействие и за осигуряването на трансфери от/до хотела. - информация за визовите изисквания на държавата, до която ще се извършва пътуването; - информация относно медицинската застраховка. 4. Изпълнителят следва да изпълни потвърдена заявка в срок до 24 ч. от получаване на потвърждението. При извънредни обстоятелства и по искане на Възложителя, изпълнението се извършва и в посочен от Възложителя по-кратък срок. 5. В случай на извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет, непозволяващи осъществяването на полета по съответното пътуване, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да уведоми Възложителя своевременно и да съдейства за възстановяването на стойността на билета или за безплатно премаршрутиране на пътниците чрез съгласуване с авиокомпанията, чийто полет няма да бъде осъществен, или да осигури билет от друга авиокомпания. 6. Предлаганите от участника маршрути за пътуване трябва да бъдат директни – когато е възможно, или с едно прекачване – когато е наложително, а когато и това е невъзможно – с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации. 7. Пътуванията следва да се извършват с в максимално съответствие с конкретната заявка на Възложителя. 8. Изпълнителят следва да предлага билети само за такива въздушни превозвачи, които отговарят на изискванията на законодателството на Република България и правото на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни услуги. 9. Изпълнителят няма право да предлага варианти за пътуване и оферти, включващи полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно пространство. 10. Изпълнителят следва да гарантира конфиденциалност (вкл. защита на личните данни) на извършените пътувания и да не разкрива такава информация пред трети лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц1 - Предлагана такса за обслужване за резервиране и закупуване на 1 бр. самолетен билет – тежест 50 %. Ц2 - Предлагана такса за обслужване за 1 бр. хотелска резервация – тежест 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 2. Представяне на участника по Образец №1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. 5. Декларация /ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/. 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а /ако е приложимо/. 8. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/. 9. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на препоръки за добро изпълнение и/или удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата по поне три от посочените в списъка договори. 10. Валидно удостоверение за регистрация на туроператорска или туристическа агенция съгласно Закона за туризма; в случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент – копие на уведомлението до министъра на туризма по реда на Закона за туризма. 11. Валиден документ за членство в Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/, или за акредитация от IATA. 12. Документ за валидна застраховка “Отговорност на акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни билети” или еквивалент. 13. Документ, доказващ наличието на оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP). 14. Сертификат или договор за работа с глобална компютърна информационна /резервационна/ система – „Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”, “Sabre” или еквивалент. 15. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата (Образец № 7) 16. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал. 17. Техническо предложение /Образец № 8/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. 18. Ценово предложение /Образец № 9/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени ДДС и всички разходи по изпълнение на услугата. Офертите ще се отварят на 26.01.2016 г. от 09:30ч. в сградата на Общинска фондация "Пловдив 2019", находяща се в гр. Пловдив, ул. "Арх. Христо Пеев" № 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/01/2016