Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Карнобат ЕООД, Стара Планина №180, За: д-р Николай Колибаров, Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Място/места за контакт: гр. Карнобат Стара Планина №180

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mbalkarnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Приготвяне и доставка на храна за нуждите на стационарно болни в „МБАЛ Карнобат” ЕООД за срок от 24 месеца по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Приготвяне и доставяне на храна за стационално болни" Доставката на храна включва обедно и вечерно меню по една порция на пациент и трябва да съдържа: основно ястие и хляб, разпределено по следния начин: два пъти седмично - местно ястие, а в останалите дни - постно ястие. Доставката се извършва само в работни дни, без почивни и празнични дни. В случай на официално обявени почивни и празнични дни повече от 3 последователни дни, доставка се извършва след предварително уточнение. Заявките за доставките се извършват до 14 часа на деня, предхождащ датата на доставката, а за първия работен ден от седмицата - до 14 часа на последния работен ден от предходната седмица. Храната следва да бъде доставена в самостоятелни порциони, поставени в кутии за еднократна употреба. Същата се доставя в МБАЛ Карнобат до 11 часа на съответиня ден и за двете хранения (обедно и вечерно). Обособена позиция № 2 "Доставка на подкрепителна закуска за болните в отделение по "Хемодиализа" Закуските се доставят двукратно през деня - в 8:00 и в 11:30 часа в отделението по Хемодиализа. По изключение се допуска еднократна доставка. Заявките за броя на закуските се подават до 12 часа на предходния ден. Закуските се доставят опаковани или в тарелки за еднократна употреба.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция № 1 - 40 000 порциона По обособена позиция № 2 - 9 600 броя Посочените количества са ориентировъчни за период от 24 месеца. Възложителят не се задължава с тях, а ще отправя заявки за доставка спрямо конкретната необходимост до достигането на прогнозната стойност. Изпълнителят приема, че няма да има претенции, в случай че количествата не бъдат заявени изцяло.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Карнобат, гр. Карнобат, ул. "Стара планина" № 180

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да разполага с обект за приготвяне на храна /собствен или нает/ със защитена система за безопастност на храните - HAССР с разработен стандарт за разнос на храна (включва и лицензиран автомобил); 2. Участникът следва да разполага с инструктор по диетично хранене /само по обособена позиция № 1/; 3. Плащането на доставките през месеца да се извършва до края на следващия календарен месец. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 2. Списък на техническите лица (свободен текст), които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора и документи, удостоверяващи тяхното образование и професионална квалификация. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в минимален състав от трима служители: 1(един) готвач, 1(един) работник кухня и 1(един) водач на МПС. 3. Декларация за наличие на инструктор по диетично хранене, а при сключване на договора – копие от трудов или граждански договор /само за обособена позиция № 1/ 4. Списък на транспортните средства (свободен текст), с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, придружен със заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства и документ, удостоверяващ възможността за участника да разполага с тях за срока на договора – документ за собственост, договор за наем и др. Участникът трябва да разполага с най-малко 1 (едно) собствено или наето МПС, което е регистрирано в Областна дирекция по безопасност на хрените (ОДБХ) и е на негово разположение за срока на договора. 5. Списък за наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни (свободен текст), придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните и документ, удостоверяващ възможността за участника да разполага с тях за срока на договора – документ за собственост, договор за наем и др. Участникът трябва да разполага с най-малко 1 (един) собствен или нает обект за производство и търговия с храни, който е регистриран в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и е на негово разположение за срока на договора. 6. Примерно меню, включващо обяд и вечеря за срок от една седмица, с посочени грамажи и калории на съответното ястие /за обособена позиция № 1/. Менюто следва да е съобразено с изискванията на Наредба № 23/2005 г. за физиологичните норми за изхранване на населението. По обособена позиция № 2 - Примерен вариант за закуски /принцеси, сандвичи, странджанки, кифли, пици и др./, с посочен грамаж за съответната закуска. 7. Ценова оферта /по образец/. 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/ 9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5; 10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 11. Административни сведения; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 13. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители. 14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://mbalkarnobat.com/; гр. Карнобат Стара Планина №180; 0895/610057 - Станимира Атанасова,експерт обществени поръчки; Офертите се представят в МБАЛ – Карнобат, ул. “Стара планина” № 180, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, обособена позиция, за която се участва, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Офертите ще бъдат отворени публично на 25. 01. 2016 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2016