BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Търговище към Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, бул.Цар Освободител №22, За: Пламен Лазаров-специалист обществени поръчки, Р.България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Място/места за контакт: ТП ДГС Търговище гр.Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgstargovishte.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/?p=810.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Услуга на автомивка-външно и комплексно измиване на автомобилите собственост на ТП „ДГС Търговище“ при „СИДП“ ДП гр. Шумен“. Услугата ще се извършва без задължение от усвояването на целия финансов ресурс

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Услуга на автомивка-външно и комплексно измиване на автомобилите собственост на ТП „ДГС Търговище“ при „СИДП“ ДП гр. Шумен“ при необходимост за общо 14/четиринадесет/бр.автомобила, подробно описани в техническата спецификация до достигане на финансовия ресурс в размер на 1500,00/хиляда и петстотин/лева. Средствата са от стопанската дейност на стопанството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС "Търговище" гр.Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията към публичната покана, която е публикувана на интернет страницата на стопанството със следния уеб адрес: http://dgstargovishte.dpshumen.bg

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена най-ниска обща цена без ДДС, посочени в ценовото предложение/по образец/.Цените следва да включват всички разходи на изпълнителят по изпълнението на услугата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в Глава осма"а", чл.101а и сл. от ЗОП, във връзка със Заповед № 438 от 30.11.2015 год. на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.Документацията е публично достъпна на сайта на "СИДП" ДП гр.Шумен - с адрес- http://dgstargovishte.dpshumen.bg СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до19.01.2016 год. всеки работен ден от от 9.00 часа до 16.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се на адрес : ПК 7700, гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22. Представените оферти ще бъдат отворени на 20.01.2016 год. от 10.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се в гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2016