Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Ирина Тодорова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: legal@hearthosital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица № 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160105YUqI454295.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хемодиализни апарати с минимални технически характеристики, подробно описани в техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33181100

Описание:

Уреди за хемодиализа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя хемодиализни апарати с минимални технически характеристики, подробно описани в техническа спецификация, предствляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Коньовица № 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ: 1.Предложената от участниците апаратура следва да е нова – неупотребявана и да съответства напълно (100%) или да надвишава минималните технически и функционални изисквания, посочени в т. I. от техническата спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана, като в техническите предложения на участиците следва да бъдат представени оригинални каталози (проспекти) с технически спецификации, придружени със заверен от преводача превод на български език. 2.Производителят на предлаганата апаратура следва да разполага с внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 (или еквивалентена) за производство, продажба и сервизно обслужване на медицинска апаратура; 3.Производителят на предлаганата апаратура следва да разполага с внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2012 (или еквивалентен) за производство, продажба и сервизно обслужване на медицинска апаратура; 4.Предложената от участниците апаратура следва да е в съответствие с Директива 93/42 на ЕЕС. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1.Участниците следва да разполагат с предоставени от производителя на предлаганата апаратура права за представителство, търговия и сервизна дейност на територията на цялата страна. 2.Участниците следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ. 3.Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за продажба и сервизно обслужване на медицинска апаратура. 4.Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2012 (или еквивалентен) за продажба и сервизно обслужване на медицинска апаратура. 5.Участниците следва да имат изградена сервизна структура, обучени и сертифицирани от фирмата производител сервизни специалисти, като поне един от тях трябва да е назначен на трудов договор, с трудов стаж минимум 5 години към датата на провеждане на процедурата, което да бъде удостоверено със заверено копие на трудовия договор. 6.За периода на гаранционния срок на предлаганото оборудване, участниците следва да декларират време за реакция на сервизната база при възникване на проблем в рамките на 3 /три/ работни дни, считано от момента на подаване на заявка. 7.Участниците следва да отговарят на изискванията за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 1.Изпълнението на поръчката следва да се извърши в болничната база на Възложителя в гр. София, ул. „Коньовица” № 65, Отделение по диализно лечение. 2.Гаранционният срок на апартурата следва да е 24 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на апаратурата. 3.След осъществяването на доставката и пускането в експлоатация на апаратурата, Изпълнителят следва да проведе подходящо обучение на персонала на Възложителя, който ще работи с апаратурата, като обучението представлява част от предмета на поръчката. 4.Срок за пълно изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата) – до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката. 5.Плащането се извършва, както следва: 5.1.Авансово плащане в размер на 20% от стойността на апаратурата, платимо в срок до 10 календарни дни, считано от датата на подписване на договор за възлагане на поръчката; 5.2.Окончателно плащане в размер на 80% от стойността на апаратурата, платимо в срок до 60 календарни дни след изпълн IV. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОЦЕНЯВАНЕ И СЪОТВЕТНО СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРИ КОИТО: 1. Предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията, посочени в т. I. 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II. 3. Участникът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: Крайна цена – относителна тежест 60 и Технически и функционални характеристики – относителна тежест 40, при прилагане на следната методика за оценяване: • Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 60; • Технически и функционални характеристики: По този показател оценката се определя въз основа на технически и/или функционални характеристики, които надвишават минималните изисквания на Възложителя. Общата оценка по показателя се формира като сбор от оценките по следните подпоказатели: 1. Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 2. Да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 3. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м. и не по-голяма от 3 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 4. Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 5. Да има възможност за включване към информационна система – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 6. Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 7. Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т.; 8. Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура – когато по отношение на предлаганата от участника апаратура е налична тази характеристика, предложението му се оценява с 5 т., а когато не е налична – с 0 т. Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели. На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II.Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документацията към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 19.01.2016г. в 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/01/2016