BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

144 СОУ Народни будители, жк. Младост 3, ул. Бъднина, За: Величка Николова, България 1712, София, Тел.: 02 8770173, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.144sou.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/144sou-266/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и / или закуски за нуждите на учениците от I до IV клас в 144 СОУ "Народни будители"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15800000, 15850000, 15810000, 15813000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти
Тестени изделия
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до IV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40824 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

144 СОУ "Народни будители"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: Да е висококачествена, пълноценна и безопасна в съответствие с всички норми на националното и европейското законодателство в тази област; Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Да отговаря на изискванията на Наредба №9/16.09.11г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението: Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните; Доставяната храна трябва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на Министерство на здравеопазването и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците; Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

• Предложена цена (Кц) -40% • Брой предложени разнообразни закуски(Кс) -30% • Срок на реакция след рекламации (Кк) – 30 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки един участник трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана, като обект за производство и търговия с храни съгласно чл.12 от Закона за храните. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за Собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде съхранявана храната на учениците и удостоверение от РЗИ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, с което ще се изпълняват доставките, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на храна, което да е регистрирано от РЗИ по реда на чл.3. ал 3 от Наредба №9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл.246, ал 4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) №852/2004. Всеки един от участниците трябва да е изпълнил успешно минимум 3 договора в последните три години, с предмет приготвяне и/или доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на ученици от училище. Тези обстоятелства участникът доказва, като приложи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на оферти, съгласно приложения Образец №3. Като доказателство за изпълнение на посочените в списъка услуги, участникът представя: - удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган; Удостоверението се представя, като заверено от участника копие. В представения документ, следва да има информация за обхвата на услугите, периода на изпълнение и вида и обема на доставките. Участникът следва да представи минимум три удостоверения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2016