Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой портативна автоклавируема акумулаторна моторна система, за нуждите на МБАЛ - Търговище АД. Минимални изисквания: Несъответствието с минималните изисквания на възложителя е основание за отстраняване на кандидата. 1. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговарят на минималните изискванията на възложителя. Неизпълнението им ще доведе до отстраняване на участника подал офертата. Декларираните съответствия се доказват с писмо от производителя или с оригинална брошура / копие на техническа литература на апаратурата с превод на български език. 2. Участниците трябва да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалент за качество на услугите, които предлагат. 3. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговаря на изискванията за качество на ISO 13485:2003 или еквивалент – доказва се с валидни сертификати на името на производителя или законния представител. 4 Заверено от участника копие на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ. 5. За последните три години - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да е изпълнил минимум два договора за доставка с договор за покупко-продажба на предлагания модел апаратура (доказва се с референции от клиенти). 6. Документи за осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на медицинското оборудване; • списък на инженерно-техническия екип на участника, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката; • заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието, проф. квалификация и проф. опит (стаж) на членовете на инженерно-техническия екип; • сертификати за преминати курсове на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура; 7. Ръководство за работа на български език, кратки инструкции за употреба, списък с необходимите консумативи за работа с апаратурата на електронен носител. 8. Оторизация на името на участника за доставка, инсталация и сервиз на предлаганата апратура с валидност минимум 3 години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой портативна автоклавируема акумулаторна моторна система, за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, гр. Търговище, кв. Запад

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата следва да се имат предвид следните задължителни технически данни: МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Акумулаторен мотор за дрилиране и римиране: • Материал: титаниева сплав; • Автоклавируем; • Поставянето на накрайниците става лесно и интуитивно; • С два спусъка за въртене по посока на часовниковата стрелка и обратно; • С бутон за заключване на спусъка; • Размери с батерията: височина:200 мм., ширина:47 мм.,дължина:107мм, тегло:1 250гр.; • Мощност:250 W • С канюлиран вал, диам. 4 мм.; • Аудиосигнал за разпознаване на батерията; • Включва: батерия, капачка за батерия и адаптор за батерия 2. Накрайник за дрилиране с патронник по JACOBS • С ключ; • Подходящ за приствки с диам:0.6-7.4 мм • Размери:110 x 39 мм • Скорост на въртене: 0-1 000 rpm; • Сила на натиск: 5.0 Nm • С канюлиран вал, диам. 4 мм; • Тегло: 333 гр. 3. Накрайник за киршнерови игли, универсален • Подходящ за киршнерови игли с диам.: 0.6 – 4.0 мм; • Размери: 93 x 36 x 137 мм; • Скорост на въртене: 0-1 000 rpm; • Тегло: 300 гр. 4. Накрайник за ацетабуларно римиране с патронник по ZIMMER/HUDSON • Размери: 118 x 39 мм.; • Скорост на въртене: 0-250 rpm • Сила на натиск: 19.0 Nm • С канюлиран вал, диам.4 мм; • Тегло: 344 гр. 5. Накрайник за осцилиране: • Размери: 89 x 36 x 44 мм.; • Честота на рязането: 0 – 17 000 rpm; • Чгъл на осцилиране: 4 ° 47; • Тегло: 270 гр. • Севместим с остриета с дължина до: 50 мм. 6. Акумилаторен осцилиращ трион: • Материал: титаниева сплав; • Автоклавируем; • С възможност за въртене и позициониране на острието спрямо главата на устройството на 360, през 45°; • С бутон за заключване на спусъка; • Размери с батерията: височина: 200 мм., ширина: 47 мм., дължина: 107 мм., тегло: 1 600 гр.; • Мощност: 250W; • Честота на рязането: 15 000rpm; • Ъгъл на осцилиране: 4 ° 47; • Аудиосигнал за разпознаване на батерията; • Включва: батерия, капачка за батерия и стерилен адаптор за батерия. 7. Зарядно устройство: • С 4 гнезда за зареждане на 4 акумулаторни NiMH(никелметал хидридни) батерии едновременно, чрeз четири специфични модула за автоматично разпознаване на батериите; • С индивидуален дисплей, който показва нивото на зареждане на всеки зареждащ модул/батерия; • С автоматична диагностика на батериите и контролиране на зареждането, за да се избегне ефекта „остатъчна памет”; • Тегло: 3 500 гр. 8. Електрически захранващ кабел, с европейски щепсел, дължина: 5.0 м. 9. Акумулаторна батерия NiCd (некелметал хидрид): • Батерията е 9.6 V, с капацитет: 1.95 Ah • Тегло: 425 гр.; • Разпознава се и се зарежда автоматично при включване в зарядното устройство; • За многократна употреба, с интегриран електронен контрол; • Със сервизен етикет, показващ датата за регулярна проверка • Не е автоклавируема! 10. Устройството за изваждане на акумулаторна батерия, автоклавируемо 11. Кошница за миялна машина и стерилизация на 2 мотора и аксесоари, вкл. елементи за фиксация 12. Масло за смазване и накрайник за впръскване на престерилизационен спрей за поддръжка на моторни системи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА Всяка оферта трябва да съдържа: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик №1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" • Списък на документите, съдържащи се в офертата. • Копие от документа за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Р. България. • Списък на основните договори за доставка сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. • Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП • Документи съгласно Минималните изисквания на възложителя (описани по-горе в документацията). • Декларация за / не ползване на подизпълнители. Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" съдържа: Техническа оферта съгласно таблица за сравнение дадена от възложителя и информация (в свободен текст) както следва: Гаранционен срок Срок за доставка. Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" Ценовото предложение на участника. ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 1. Документацията за участие може да се получи от профила на купувача на Възложителя. 2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 5. Срокът за получаване на оферти до 16.00 часа на 18.01.2016 г. в деловодството на „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище, кв. Запад. 6. Офертите ще бъдат отворени на 19.01.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на МБАЛ – Търговище АД. 7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на публичната покана, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. 9. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. За настоящата процедура срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за предаване на офертите. 10. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се представи в „заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно четливо и има следното съдържание: гриф „вярно с оригинала"; името и фамилията на лицето, заверило документа; датата, на която е извършена заверката; собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката; положен мокър печат на участника (в случай че участника има такъв).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/01/2016