Версия за печат

BG-гр. Търговще

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Търговище ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, бул. Цар Освободител № 22, За: Пламен Лазаров-специалист обществени поръчки, Република България 7700, гр. Търговще, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targoviste@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Място/места за контакт: ТП ДГ Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/?p=796.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Търговище” по обособени позиции, както следва: Позиция №1:Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Позиция №2:Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ; Позиция №3:Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 1200,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП "ДГС Търговище". Позиция №1:Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите с финансов ресурс от 500 /петстотин/ лв. без ДДС Позиция №2:Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ с финансов ресурс от 200 /двеста/ лв. без ДДС Позиция №3:Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" с финансов ресурс от 500 /петстотин/ лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22, адм. сграда на ТП "ДГС Търговище"

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията към публичната покана, която е публикувана на интернет страницата на стопанството с уеб адрес http://dgstargovishte.dpshumen.bg/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена най-ниска обща цена по позиции в лева без ДДС, посочена в ценовото предложение /по образец/. Цените следва да включван всички разходи на изпълнителя по изпълнение на услугата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация; Техническо предложение- по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор и други документи, могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес - профил на купувача. Приемани на документи до 15.01.2016 г. до 16.00 ч. в административната сграда на стопанството - гр.Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22 . Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 18.01.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на стопанството - гр.Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2016