Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски № 1, За: Звено Обществени поръчки, инж. Виктория Василева – мл. експерт в Дирекция ТСУ при Община Попово, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234; 0608 40223, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2137-obsledvane-2016-1.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилни жилищни сгради по обекти: Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.; Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.; Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.; Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.; Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.; Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.; Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.; Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.; Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обекти: Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.; Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.; Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.; Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.; Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.; Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.; Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.; Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.;, съгласно техническата спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 71000000, 71300000, 71312000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Консултантски инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната цена за изпълнение на дейностите по отделните обособени позиции е в размер на: Обособена позиция 1: 45 921,19 (четиридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и един и 0,19) лева без ДДС или 55 105,43 ( петдесет и пет хиляди сто и пет и 0,43) лева с ДДС; Обособена позиция 2: 19 680,51 (деветнадесет хиляди шестотин и осемдесет и 0,51) лева без ДДС или 23 616,61 (двадесет и три хиляди шестотин и шестнадесет и 0,61) лева с ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65602 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи: • Списък на документите, съдържащи се в офертата; • Представяне на участника; • Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; • Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; • Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; • При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; • Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката; • Декларации за ангажираност на експертите; • Декларация за налично техническо оборудване; • Декларация по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; • Декларация по чл. 23, ал. 1 и ал. 3, т.1 от Закона за енергийната ефективност; • Декларация по чл. 23, ал. 4, от Закона за енергийната ефективност; • Техническо предложение; • Ценово предложение - представя се на хартиен и електронен носител (формат .xls/.xlsx).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 18.01.2016г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2016