BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Търговище към Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, бул.Цар Освободител №22, За: Пламен Лазаров-специалист обществени поръчке, Р.България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Място/места за контакт: ТП ДГС Търговище гр.Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/?p=786.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на боя, спрей и креда за маркиране необходими за нуждите на ТП-ДГС ”Търговище” гр.Търговище”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44800000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Бои, лакове и маджуни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозни артикули , без възложителят да се ангажира с пълно усвояване до определен максимален ресурс от 3000,00 лв. без вкл. ДДС, а именно: 1. Боя алкидна супер "Жълта"разфасовки по 0.650 л. 2.Боя алкидна супер "Бяла"разфасовки по 0.650 л. 3. Универсален спрей боя "зелен" разфасовки по 0.400л. 4. Универсален спрей боя"бял"разфасовки по 0.400л. 5. Креда за маркиране червена 1х12 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС "Търговище" гр.Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията към публичната покана, която е публикувана на интернет страницата на стопанството с уеб адрес http://dgstargovishte.dpshumen.bg/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена най-ниска цена,като същата следва да бъде посочена за всеки артикул и общо за всички артикули без ДДС-посочени във финансовото предложение/по образец/.Цените следва да включват всички разходи на изпълнителят по изпълнението на доставката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в Глава осма"а", чл.101а и сл. от ЗОП, във връзка със Заповед № 438 от 30.11.2015 год. на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.Документацията е публично достъпна на сайта на "СИДП" ДП гр.Шумен - с адрес- http://dgstargovishte.dpshumen.bg СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до 13.01.2016 год. всеки работен ден от от 9.00 часа до 16.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се на адрес : ПК 7700, гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22. Представените оферти ще бъдат отворени на 14.01.2016 год. от 10.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се в гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/01/2016