BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон игнатий № 9-11, За: Силвия Кузманова, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9409609, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Място/места за контакт: Дирекция Координация на програми и проекти

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mtitc.government.bg;.

Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=693&id=8779.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г./ОПТ/ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“/ОПТТИ/. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проектите от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), в качеството си на бенефициент по проекти по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Проследяване ефективното прилагане на условията, правилата и процедурите на Управляващия орган на ОПТ и ОПТТИ по отношение на проектите, по които е бенефициент; Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчката е определен в Приложение № 1 – Техническа спецификация към настоящата покана. Верификация на разходите, докладвани в искания за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по тях. Извършване на контролна проверка на включените в пакета отчетни документи по проекта (финансов отчет; месечен, шестмесечен и годишен доклад за напредъка и окончателен доклад), попадащи в отчетния период на искането за плащане и попълване на съответните контролни листове Изпълнителят извършва проверките на място по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфрастуктура“, в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по тях. За всеки проект с продължителност по-голяма от 12 месеца се извършва минимум една проверка на място годишно. За проекти, които са с продължителност по-малка от 12 месеца се извършва минимум една проверка на място по време на изпълнението на проекта или след приключване на дейностите по него, но преди одобрението на окончателното искане за плащане. При одобрение на окончателното искане за плащане задължително се извършва проверка на място. Извършване на 100 % документална проверка на цялата документация, свързана с извършените разходи; Изготвяне на следните доклади: за извършена верификация на разходи в междинни и окончателни искания и за извършена проверка на място. Извършване на преглед и одобрение на авансови плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТ и ОПТТИ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания към участниците 1.1.Участникът следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поканата, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За целите на тази документация „услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката” се считат проверка на финансово-счетоводни документи. За доказване на изпълнението на горното изискване участникът представя списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поканата, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. (попълнен по образеца, посочен в Приложение № 3 към поканата) Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 1.2.Участникът следва да осигури екип от експерт/експерти, квалифицирани за изпълнение на поръчката,. За целта участникът представя към офертата си списък на екип от експерт/ експерти. Поне един от членовете на екипа следва да бъде със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО и/или да притежава сертификат, издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), и/или на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и/или серификат Certified Internal Auditor (CIA) и/или Certified Government Auditing Professional (CGAP) и/или еквивалентен документ. Поне един от членовете на екипа да притежава не по-малко от 3 години професионален опит в областта на независимия одит и/или финансовия контрол. Посочените изисквания към екипа от експерти се доказват със Списък, подписан от участника, в който той посочва имената, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовия експерт/ключовите експерти, който/които отговаря/отговарят за извършването на услугата. Списъкът се изготвя по образеца, посочен в Приложение № 4. 1.3. При сключване на договора избраният изпълнител представя копие на валидна застраховка професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 14 от Закона за независимия финансов одит. 2. Срок на поръчката: 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева, без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано. 3. Начин на плащане Плащанията се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни след представянето от Изпълнителя на Възложителя на следните документи: 1.отчет на дейността по договора на всеки три месеца за извършената работа, заедно с писмото за одобрение от Ръководителя на УО до Изпълнителя. 2. двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с който възложителя приема работата без забележки и се одобрява от Ръководителя на УО с писмо до Изпълнителя 3. оригинална фактура за дължимата сума.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на настоящия договор. Изготвените от Изпълнителя документи следва да съдържат: • Името на проекта, който се изпълнява; • Името и логото на оперативната програма; • Името на ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие); • Флага на ЕС. I.Приложения: Приложение № 1 – Техническа спецификация; Приложение № 2 – Представяне на участника – образец; Приложение № 3 - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите Приложение № 4 - Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката; Приложение № 5 – Ценово предложение – образец; Приложение № 6 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Приложение № 7 – Проект на договор. II. Офертите да съдържат: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Приложение № 2; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 6; 3. Ценово предложение – Приложение № 5; 4. Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 4; 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Приложение № 3, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. III. Офертите да се предават в затворен запечатан плик в отдел „Деловодство” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий” № 11 всеки работен от 9:30 до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. Върху затворения плик с офертата да бъде надписано името на участника и координати за обратна връзка, както и предметът на настоящата публичната покана за обществена поръчка. При подписване на договора, определеният за изпълнител участник да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. IV.Условия на отваряне на офертите: На 13.01.2016 г. от14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/01/2016