Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Даниел Добрев - по предмета на поръчката - 02 9145 1527 ; Димитър Павлов - по процедурата - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_25_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в гр. София.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да представят следните сертификати и/или протоколи от изпитания, доказващи съответствие с български и европейски стандарти за материалите на мебелното обзавеждане, което предлагат: - Сертификат за качество на плочести материали: ниска емисия на формалдехиди Е1; за износоустойчивост; устойчивост на светлина; - Сертификати за качество на вложения обков; - Сертификати за качество на столовете /работни и посетителски/; - Сертификати за дамаската на столовете: износоустойчивост (EN ISO 1294/2 по Martindale или еквивалент); устойчивост на светлина (EN ISO 105 – В02 или еквивалент); устойчивост на пламък (EN1021/1-2 или еквивалент). 2. Актуални оторизационни писма от производителя и/или представител на производителя за територията на Република България, че участникът има право да доставя, монтира и дава гаранционен срок за мебелното обзавеждане, в случаите когато участникът не е производител;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за доставка на примерно количество материали - 60т. 2. Срок на доставка и монтаж - 25 т.; 3. Срок за отстраняване на повреди- 15 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2016 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Приложение № 2 - Техническо предложение (свободен текст), в което се описва изпълнението на изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 3 - "Техническо задание"; 5. Заверено копие на сертификат по системата ISO 9001-2008;6. Актуални оторизационни писма от производителя и/или представител на производителя за територията на Република България, че участникът има право да доставя, монтира и дава гаранционен срок за мебелното обзавеждане, в случаите когато участникът не е производител;7.Сертификатите или нехни еквиваленти, посочени в т. 1 от" Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата Публична покана. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат в раздел "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-жа Снежанка Деянова – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавевждане за помещения в сгради на БНБ". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 08.01.2016 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2016