Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДПБ - Кърджали, ул.Добрич №44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=842.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на ново специализирано перално оборудване в ДПБ – Кърджали. • Професионални перални машини – 2 броя. Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставените нови перални машини. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на новите перални машини са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставените перални машини не може да е по-малък от от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Професионална сушилна машина – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация сушилна машина. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставената сушилна машина не може да е по-малък от от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Гладачен каландър – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира и тества каландъра. Извършва обучение на отговорния персонал и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставеният гладачен каландър не може да е по-малък от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42716120, 42718100, 42716200

Описание:

Перални машини
Гладачни машини
Машини за сушене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната обща стойността на обществената поръчка е в размер до 63 747,37 /Шестдесет и три хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 37/ лв. без вкл. ДДС, разпределена по следния начин: oПрофесионални перални машини – 2 броя, с обща стойност до 34 765,62 /Тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. 62/ лв. без вкл.ДДС; oПрофесионална сушилна машина – 1 брой, с обща стойност до 9 130,56 /Девет хиляди сто и тридесет лв. и 56/ лв. без вкл.ДДС; oГладачен каландър – 1 брой, с обща стойност до 19 851,19 /Деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и един лв. и 19/ лв. без вкл.ДДС. Предложените от участниците цени не следва да надвишават посочената по-горе обща прогнозна стойност за поръчката и определените индивидуални прогнозни стойности по видове оборудване. Ценовите предложения на участниците, които надвишават посочените обща и/или индивидуални прогнозни стойности ще бъдат отстранявани от процедурата. Техническата спецификация на пералното оборудване е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63747 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за доставка на оборудването, монтаж, инсталация, тестване, пускане в експлоатация и обучение е сградата на ДПБ – Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена с включен ДДС и всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, а когато е приложимо и митнически сборове и други разходи по дейности, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти резервни части, компоненти и модули. Доставеното оборудване следва да бъде напълно окомплектовано, което включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на договора. Ценовото предложение на участника се представя по приложения в документацията образец. Плащането се извършва в български лева, по банков път както следва: а) авансово плащане – 20% след подписване на договор и представяне на оригинална фактура за авансово плащане с включен ДДС - полученото авансово плащане се приспада от окончателното плащане по договора; б) окончателно плащане – 80%, след представяне на следните документи: Приемо-предавателни протоколи за доставено, монтирано и въведено в експлоатация специализирано перално оборудване и преминало обучение на персонала, подписани без забележки от представители на двете страни и оригинална фактура с включен ДДС. В протоколите задължително се описват съпътстващите оборудването документи, представените сертификати за качество и гаранционни карти по видове оборудване с посочен гаранционния срок. Срокът на плащане определен от възложителя е до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на посочените по-горе документи.Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора. Участниците следва да представят в офертата си:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец;2.Представяне на участника – по образец;3. Приложение №1 към Образец №1– по образец; 4.Декларация за съгласие на подизпълнител – по образец;5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – по образец;6.Техническо предложение – по образец;7.Декларация свободен текст, че доставеното специализирано перално оборудване ще бъде ново, неупотребявано и непреработено, както и, че оферираното оборудване е в актуалната производствена листа на производителя;8.Декларация свободен текст, че доставеното специализирано перално оборудване включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа; 9. Декларация свободен текст за това, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител същият приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване: време за реакция след уведомяване за възникнала повреда/дефект – не повече от 24 часа; време за отстраняване на възникнала повреда/дефект – не повече от 36 часа; при наличие на повреда/дефект, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят транспортира повредените/дефектирали стоки до съответния сервиз/производствена база за своя сметка. След извършване на ремонта апаратурата и оборудването се връщат при възложителя за сметка на изпълнителя.10.Декларация свободен текст, че гаранционната поддръжка на апаратурата включва диагностика и отстраняване на проблеми, вкл. извършване на ремонти, сигнализирани от възложителя.11.Ценово предложение - по образец;12.Декларация за приемане условията на проекто договора - по образец;13.Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 не по-късно от указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 08.01.2016 г. от 12,00 часа в сградата на ДПБ - Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДПБ – Кърджали Разглеждането на получените оферти се извършва по правилата на глава трета, раздел трети от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в ДПБ – Кърджали.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2016