Версия за печат

BG-гр. Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЯЛА ЕООД, ул. Никола Д. Петков № 6, За: инж. Христо Шипкалиев, България 5400, гр. Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/?page_id=710.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на тръби за изграждане и подмяна на водопроводи за питейно-битови нужди, и фитинги за тях.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44160000

Описание:

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Полиетилен 100 (висока плътност): на тръби за питейна вода, на руло, без ДДС: • 1. за 10 атмосфери налягане: • Ф 20 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 200 л.м. • Ф 25 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 1500 л.м., • Ф 32 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 300 л.м., • Ф 40 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 400 л.м., • Ф 50 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 500 л.м., • Ф 63 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 300 л.м., • Ф 75 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 1800 л.м., • Ф 90 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 500 л.м., • Ф 110 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 200 л.м., • Ф 160 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 400 л.м., • Ф 315 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 200 л.м., • 2. за 16 атмосфери налягане: • Ф 75 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 200 л.м., • Ф 90 мм, прогнозно количество за 12 календарни месеца 200 л.м., • Ф мм 110 мм, прогнозно количество за 12 календарни мес. 200 л.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36450 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Севлиево, ул. "Никола Д. Петков" 6

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Проекта на Договор - част от документацията по тази поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се отварят публично, при условието на чл. 68 (3) ЗОП, на 29.12.2015 г. в 15,00 ч., на адреса на Възложителя, Административна сграда, ет.2, офис на Управителя. Най-ниската цена севзема предвид според цените, предлагани от кандидата САМО за тръбите (НЕ за фитингите), умножени по прогнозните количества за всеки от видовете тръби, заложени в Документацията по тази поръчка (вкл. и в Приложението - неразделна част от Договора (проект)). Кандидатът с най-ниска обща стойност на доставката за ВСИЧКИ видове тръби (описани в документацията по тази поръчка) ще бъде определен за изпълнител / доставчик. Офертата следва да отговаря на изискванията на чл. 101в от Закона за обществените поръчки, да съдържа попълнени с ценови предложения без ДДС ВСИЧКИ (без изключение) позиции на видовете тръби и фитинги от Приложението - неразделна част от Договора (проект), и към офертата да се приложи Декларация от лицето представляващо кандидата/ участника, че приема клаузите на Договора (проект) и Приложението - неразделна част от същия, и ще ги подпише с включени в Приложението цени по всяка от обявените позиции, които цени са предложени в офертата, ако бъде определен за изпълнител / доставчик по тази поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2015