Версия за печат

BG-село Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хитрини, ул. Възраждане, №45, За: Ахмед Ахмед, РБългария 9780, село Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: село Хитрино,ул. Възраждане, №45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hitrino.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.hitrino.org/bg/economic_develobment/obshtestveni_pory4ki..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчката е „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Хитрино” в т.ч.: Проектиране във фаза технически проект на: 1.Обект: „Стадион за мазни борби - село Черна“, ПИ 000061 по КВС на с. Черна, общ. Хитрино, обл. Шумен; 2. Обект: „Стадион /съблекални/ - Хитрино“, ПИ 000786 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл.Шумен; 3. Обект: „Многофункционална зала - село Трем“, УПИ XVI-36 кв.6 по плана на с. Трем общ. Хитрино, обл.Шумен; 4. Обект: „Пристройка към съществуващ стол за социално хранене“, УПИ VIII-331 кв.30 по плана на с. Хитрино общ. Хитрино, обл.Шумен; 5. Обект: „Язовир с. Байково, община Хитрино“; във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Хитрино по Европейски програми за програмен периода 2014 – 2020 г. и други източници на финансиране, съгласно Указанията на възложителя и заданията за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в Документацията и Заданията за проектиране, приложена към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Хитрино” в т.ч.: Обект 1: „Стадион за мазни борби - село Черна“, Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: част „Архитектурна”; част „.Конструктивна”; част „Водоснабдяване и канализация“; част „Електрическа" (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); част „ Отопление, вентилация и климатизация”; част „Паркоустрояване и благоустрояване”; част „Геодезическа” ( трасировъчен план, вертикална планировка); част „План за пожарна безопасност”; част „План за безопасност и здраве“; част „План за управление на строителните отпадъци”; част „Сметна документация”; Обект 2: „Стадион /съблекални/ - Хитрино“, Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: част „Архитектурна”; част „.Конструктивна”; част „Водоснабдяване и канализация’'; част „Електрическа" (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); част „ Отопление, вентилация и климатизация”; част „Паркоустрояване и благоустрояване”; част „Геодезическа” ( трасировъчен план, вертикална планировка); част „План за безопасност и здраве”; част: „План за пожарна безопасност”; част: „План за управление на строителните отпадъци“; част „Сметна документация“; Обект 3: „Многофункционална зала - село Трем“; Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: част „Архитектурна”; част „Конструктивна”; част „Водоснабдяване и канализация“; част „Електрическа" (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); част „Отопление, вентилация и климатизация”; част „Паркоустрояване и благоустрояване”; част „Геодезическа” ( трасировъчен план, вертикална планировка); част „План за пожарна безопасност”; част „План за безопасност и здраве”; част „План за управление на строителните отпадъци”; част „Сметна документация”; Обект 4: „Пристройка към съществуващ стол за социално хранене“, Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: част „Архитектурна”; част „.Конструктивна”; част „Електрическа" (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); част „Паркоустрояване и благоустрояване”; част „Геодезическа” ( трасировъчен план, вертикална планировка); част „План за пожарна безопасност”, част „План за безопасност и здраве”; част „План за управление на строителните отпадъци”; Обект 5: „Язовир с. Байково, община Хитрино“ Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части:- Хидротехничска;- Хидрология;-Геодезична;-План за безопасност и здраве;-ПУСО Техническите проекти следва да бъдат изготвени в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ТИП се предава в 3 ориг. екземпляра на хартиен носител и 1 копие на ел. носител в обем и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Заданията за проектиране. Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на Община Хитрино за 2015 г., както и целеви средства, предоставени на Община Хитрино от републикански бюджет. Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката е 65 000. 00 (шестдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Черна, с. Хитрино, с. Трем, община Хитрино, обл. Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения за които не са налице обстоятелствата визирани в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни или участници в една и съща процедура. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно указания ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. Минималните изисквания към всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за допускането им до оценяване на офертата, са както следва: Технически възможности и квалификация: 1. Участникът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата поне една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под „сходна” услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в Публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ и/или „Работни” за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на сгради за обществено обслужване. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните експерти, които да притежават квалификация и пълна проектантска правоспособност в следните специалности: „Геодезия“ или еквивалент; „Пътно строителство” или еквивалент; „Архитектура“ или еквивалент; „Конструкции“ или еквивалент; „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент; „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации“ или еквивалент; „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент; „Паркоустрояване и благоустрояване” или еквивалент; Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от проектантския екип отделни лица. 3.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране), еквивалентен или еквивалентни мерки; Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Забележка: В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: 1. Списък - Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП Образец № 8. Към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информ. за услугата. Продължава в Доп. информ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ОС1 е показател за оценка на предложения „Срок за изработване и предаване на инвестиционните проекти“ – 20 точки; 2. ОС2 е показател за оценка на предложения „Срок за отстраняване на забележки/нередности“ – 10 точки; 3. ОРП е показател за оценка на предложената „Работна програма“ – 20 точки; 4. ОЦ е показател за оценка на „Предлагана цена“ – 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2. Декларация – списък на екипа от проектанти - за изпълнение на поръчката по Образец № 9; 3. Декларации за разположение на експерти по Образец № 10; 4. Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране) или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже техническите си възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. Всяка оферта трябва да съдържа документите описани в т.2. „Съдържание на офертата”, Раздел ІV „Указания и изисквания за подготовка и подаване на оферта” от документацията за участие, публикувана в профила на купувача http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в сградата на общинска администрация – Хитрино от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер, на адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, от 8.00 до 16.0 0 часа до датата посочена като крайна за получаване на офертите - 29.12.2015г. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и адрес на електронна поща. С оглед спазване на изискванията на чл. 101б, ал.2 от ЗОП, от датата на публикуване на настоящата покана, пълен достъп до документацията за участие и всички изискуеми образци на документи се предоставя на интернет адреса на община Хитрино - http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki Отварянето на получените оферти ще се проведе на 04.01.2016 от 10:00 часа в сградата общинска администрация Хитрино с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, Заседателна зала. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2015