Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/367.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически тоалетни (WC), мобилни мивки и др. за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва предоставяне за ползване на преносими санитарни възли (мобилни химически тоалетни), мобилни мивки и др. за нуждите на Община Велико Търново, включително извършване на дейностите: сервизно обслужване, доставка, монтаж, демонтаж, прибиране, зареждане с вода и консумативи за разграждане и дезинфекция, извозване и изхвърляне на отпадъчните води, периодична подмяна за основен сервиз и профилактика от страна на изпълнителя. Сервизното обслужване включва изпомпване на резервоара, пълна дезинфекция отвътре, а при необходимост и отвън, зареждане с химикал. Видовете мобилни химически тоалетни, които ще се доставят са: стандартни, специализирани за хора в неравностойно положение, луксозни и VIP мобилни химически тоалетни. Мобилните химически тоалетни да са оборудвани с: писоар; поставка за тоалетна хартия; устойчиво подово покритие, което не позволява подхлъзване; снабдяване с въздух и проветрение; обозначение мъже/жени; знак "Заето"; огледало; закачалка за дрехи. Участниците представят каталог на предлаганите от тях мобилни химически тоалетни, мобилни мивки и др., съдържащ описание на параметрите и характеристиките им. Количеството и вида на мобилните химически тоалетни и мобилни мивки, и др. които ще се предоставят за ползване, са съгласно потребностите на Община Велико Търново и нейните структури. При възникване на необходимост от предоставяне за ползване на мобилни тоалетни, мобилни мивки и др. това се възлага на избрания изпълнител с възлагателно писмо, в което се определят вида и необходимите бройки. Периодът, за който ще се предоставят за ползване, също се определя в зависимост от конкретното събитие, във връзка с което ще бъдат заявявани артикулите. Режимът на сервизно обслужване, типът и броят на кабините се определят в зависимост от конкретната необходимост. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят ще доставя стандартни, специализирани за хора в неравностойно положение, луксозни и VIP мобилни химически тоалетни. При изпълнението на поръчката Изпълнителят ще извършва следните видове сервиз: първоначален и следващ. Първоначален сервиз включва: освежаване чрез вътрешно и външно измиване с водоструйка, зареждане на тоалетната с химикал, ароматизиране, зареждане на тоалетна хартия, сапун и др. Основният сервиз включва: изпомпване на екскрементите, измиване на резервоара с водоструйка и ново изпомпване на промивни води, след което следват стъпките, като при първоначалния сервиз. Изпълнителят е длъж. във всеки конкретен случай да предостави за ползване и обслужване мобилни хим. тоалетни с характеристики, по вид и количество, съгласно конкретната необходимост и съгл. предоставената от него оферта. Възложителят може да използва мобилни химически тоалетни/мобилни мивки само за определен брой дни /а не за пълен месец/, съобразно възникналите потребности. Участниците задължително представят Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочване на конкретната методология на работа във връзка с изпълнението. Посочват се имената и телефоните на лицата, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката. Доставките на мобилните хим.тоалетни, мобилни мивки и др. се удостоверяват с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, като броят на тоалетните, мобилните мивки и т.н. и мястото на доставката се посочват във възлагателно писмо. При изпълнението на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, както и всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи изпълнението на възложеното, техниката на безопасност на труда. Участниците да имат внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2005 или еквивалент в областта на доставката и сервизното обслужване на мобилни санитарни системи, или еквивалентен, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на доставката и сервизното обслужване на мобилни санитарни системи, или еквивалент, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат. Участниците да имат внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10 %, където: Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско възнаграждение за услугата и съответно - най- малък бюджетен разход за възложителя. Ценовият критерий Ц = Ц1 х 50% + Ц2 х 50%, където: Подпоказатели: Ц1 - Месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично Ц2 - Месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава предложението, по съответния подпоказател, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най - ниската предложена цена може да получава до 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц(1-2) = Ц(1-2) min/Ц(1-2) n х 100, където Ц(1-2) min - е най-ниската предложена цена по съответния подпоказател, а Ц(1-2) n – е предложената цена от n-тия участник по съответния подпоказател. Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. С - Срок за доставка след възлагане - Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т. Срок за доставка С = С1 х 50% + С2 х 50%, където: Подпоказатели: С1 – срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна в часове след възлагане с Възлагателното писмо. С2 – срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след възлагане с Възлагателното писмо. При оценяването се взема предвид предложения от участника срок за доставка по съответния подпоказател. Най - висока оценка получава най – краткия предложен срок за доставка, по съответния подпоказател. Офертата на участника с най – краткия предложен срок за доставка може да получава до 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: С(1-2) = С(1-2) min/С(1-2) n х 100, където С(1-2) min - е най-краткия предложен срок за доставка по съответния подпоказател, а С(1-2) n – е предложения срок за доставка от n-тия участник по съответния подпоказател. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 29.12.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 05.01.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община В. Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: административни сведения; 2. Техническо предложение (по образец), съдържащо конкретната методология на работа във връзка с изпълнението; 3.Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Срок за доставка: Срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна в часове след възлагане с възлагателното писмо; Срок за доставка на до 10 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след възлагане с възлагателното писмо; 5. Заверени копия на сертификати: за управление на околната среда ISO 14001:2005 или екв. в областта на доставката и сервизното обслужване на мобилни санитарни системи, или екв.; за управление на качеството ISO 9001:2008 или екв. в областта на доставката и сервизното обслужване на мобилни санитарни системи, или екв. и за управление на качеството ISO 9001:2008 или екв. в областта на доставката и сервизното обслужване на мобилни санитарни системи, или екв. Мин. изиск. към т.5: Участниците да са сертифицирани съгласно условията по-горе. 6. Декларация за наличното техническо оборудване (съгласно образец). Мин. изиск. към т.6: участниците да разполагат с мин. 2 бр. специализирани автомобила (собствени, наети или на лизинг) - 1 бр. цистерна за отпадни води и 1 бр. цистерна за чиста вода за машинно почистване на кабините, както и с GPS система за предоставяне не месечни справки за извършените сервизи. 7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Мин.изиск. към т. 7: доказателство за извършена услуга със сходен предмет (предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически тоалетни и мобилни мивки), съгл. изискв. на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор. 9. Участниците представят заверено копие на договор уреждащ заустването на производствените отпадъчни води. 10. Ценово предложение /съгласно образец/ следва да съдържа: - Възнаграждение за услугата, както следва: - Месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично; - Месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно; - При нужда от допълнително наемане за мероприятие - предлагана цена за наем на 1 кабина на ден; предлагана цена за обслужване на 1 кабина на ден и предлагана цена за транспорт в двете посоки; - Пълна ценова листа (включваща цени за продажба и за наем на предлаганите химически тоалетни) и каталог на предлаганите мобилни химически тоалетни, мобилни мивки и др.; Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. От участие в процедурата се отстранява участник: - чиято оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия; - в чиято оферта не е представен някой от изисканите документи и/или не е попълнен някой от документите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2015