BG-благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1, За: Мила Янева - Миндова старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com..

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2237/Pokana-20151215.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на Община Благоевград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45310000, 03441000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Коледни елхи, листа, клони и други части на растения без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложенията неразделна част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65962 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград, гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие.Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите /Образец № 1/.2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.3. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /по Образец № 2/ отправено от Управителя/изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал.4. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (една) доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката.Минималното изискване се доказва със:- Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.- Образец № 3. Доказателството за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.За доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставка с предмет: доставка и монтаж на художествено осветление.6. Да притежава собствен или нает персонал за изпълнението на поръчката. Доказва се с декларация по Образец №4, в която се посочва: 6.1В персонала трябва да има един брой елекротехник. . Гаранционните срокове на доставените елементи да не са по-кратки от 2 години. При изпълнение на монтажните и демонтажните работи да се пазят от увреждане елементите на градската инфраструктура. При изпълнение на електромонтажните работи да се спазват изискванията на нормативната уредба за временна организация на движение, безопасни и здравословни условия на труд и пожаробезопасност.9. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора - Образец № 5.10. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 6/.11. Декларация за ангажираност на електротехника /Образец № 7/.12. Проект на договор /Образец № 8/. 13. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от Закона за обществените поръчки за участие на подизпълнител /Образец № 9/ 14. Декларация от подизпълнител /Образец №10/; 15. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника).Офертите ще бъдат отворени на 29.12.2015 г. от 10:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 1. Техническа оценка 2. Финансова оценка 3. Срок на изпълнение Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната: КО = ТО х 0,75 + ФО х 0,20 + СИ х 0,05 където: •КО е комплексната оценка •ТО е техническата оценка на предложената оферта • ФО е финансовата оценка на предложената оферта •СИ е оценка на предложеният срок на изпълнение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/12/2015