Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Мила Янева - Миндова - старши юрисконсулт ОП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2236/Pokana-15122015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Информиране и публичност” по проект „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” Договор BG05M9OP001-2.002-0070-C001 по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“. Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“. • Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 1 от ЗОП обособена позиция № 2 от настоящата публична покана е предназначена за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000, 22140000, 22150000, 79341000, 30192121, 22000000

Описание:

Публикации
Диплянки
Брошури
Рекламни услуги
Химикалки
Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“ 1.Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта - 1 бр. 2.Провеждане на пресконференция за приключване на проекта - 1 бр. За обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“ 1.Подготовка на преспакети за двете публични събития, съдържащи папка, бележник и химикалка с логото на проекта - 90 бр; 2.Подготовка и разпространение на информационна брошура - 500 бр; 3.Плакати, предназначени за бъдещите бенефициенти и за популяризиране целите на проекта и Оперативната програма и финансовия принос на ЕС - 70 бр.; 4.Изготвяне на информационна табела за звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за услуги в домашна среда и визуализиращи приноса на ЕСФ - 1 бр.; 5. Публикации в местната преса - 2 бр.; 6.Телевизионен репортаж в местна телевизия - 1 бр.; Прогнозна стойност на обществената поръчка Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 3 888.00 (три хиляди осемстотин осемдесет и осем) лв. без ДДС разпределени както следва: За обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“ 1 400,00 (хиляда и четиристотин лв.) без ДДС. За обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“ 2 488,00 (две хиляди четиристотин осемдесет и осем лв.) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3888 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците. 2.. Минимални изисквания за технически възможности: 2.1. През последните 3 (три) г., считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно, както следва: За обособена позиция № 1: минимум 2 (две) услуги свързани с осигуряване на информация и публичност, като: организиране на публични събития и/или информационни кампании; За обособена позиция № 2: минимум 2 (две) услуги за изработване на рекламно-информационни материали. 2.1.1. Изискването по т. 2.1. се доказва, чрез представянето за всяка обособена позиция на списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва по приложения образец – Приложение № 7; Списъкът съдържа информация за стойностите, датите и получателите на услугата, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършени услуги се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.2. Да разполага с екип от ключови експерти, които ще извършват техническото ръководство при изпълнение на поръчката със следните квалификация и професионален опит, както следва: 2.2.1. Ключов експерт „Ръководител на екип” за обособени позиции № 1 и 2: Изисквания за образование, квалификация и опит: -Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „магистър” или еквивалентна; - най - малко 3 години специфичен опит в провеждането на комуникационни и рекламни кампании, включващи: За обособена позиция № 1: организиране и/или провеждане на публични мероприятия, семинари, обучения, (прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр. дискусионни форуми, кръгли маси, национални конференции, рекламни кампании). За обособена позиция № 2: изработване, дизайн и разпечатване на информационни материали. 2.2.2. Ключов експерт „ Връзки с обществеността” – само за обособена позиция № 1 Минимални изисквания за образование, квалификация и опит: -Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” или еквивалентна в една от следните области: връзки с обществеността, публична комуникация, журналистика, публична администрация, социология, филология или еквивалентна; 2.2.3. Ключов експерт „Графичен дизайн” – само за обособена позиция № 2: Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: - Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „магистър” или еквивалентна образователна степен в някоя от следните области: „Технически науки”, „Природни науки, математика и информатика”, „Изкуства” или еквивалент. - Най-малко 3 години специфичен практически опит в областта на графичния дизайн и изработване на рекламни и печатни материали. 2.2.4. Изискванията по т. 2.2 се доказват за всяка една обособена позиция със следните документи: а) списък с лицата по т. 2.2 съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка. Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 10; б) в случай че експерт/експерти посочен в списъка по б. „а“ не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение № 10а. 6. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната: КО = ТО х 0,75 + ФО х 0,20 + СИ х 0,05 където: • КО е комплексната оценка • ТО е техническата оценка на предложената оферта - 75% • ФО е финансовата оценка на предложената оферта -20% • СИ е оценка на предложеният срок на изпълнение след заявка от Възложителя - 5%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 3.1. Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП определените в настоящата документация критерии за подбор за обособена позиция № 2 не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в Обособена позиция 2 от процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 г., ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници по обособена позиция № 2 няма да се разглеждат и оценяват. 3.2. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 5 се прилагат и съответно доказват от един или повече от участниците в обединението. 3.3. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай Възложителят не може да отстрани участника от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 51 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение. Забележка: Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 1 от ЗОП обособена позиция № 2 от настоящата публична покана е предназначена за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Изпълнението на поръчката следва напълно да съответства наЕдинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. Получените оферти за изпълнение на услугата ще бъдат разгледани на 29.12.2015 г. от 14:00 часа в зала 101 на община Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/12/2015