Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=861.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Извършване на услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните автомобили и селскостопанска техника”, собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр. Попово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите за извършване услуги са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:"ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" . Видовете услуги са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор. Всеки вид услуга се извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка на място в посочения обект/и или по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала необходимост от нея. Услугите ще се извършват след подадена изрична писмена заявка на място в посочения обект/и или по електронна поща или факс от Възложителя и пристигането на автомобила или техниката в обекта до 1(един) час в рамките на работното време на Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договор и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно до 2500 лв без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В посочения обект/и от Изпълнителя на територията на гр.Попово, обл.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като "срок за получаване на офертите" и на сайта на "ТП ДЛС Черни Лом" гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс . Стойността на услугите ще се заплаща по банков път от стопанската дейност на Възложителя и съгласно условията на договора в срок от 30(тридесет) дни след извършена услуга и представена фактура от страна на Изпълнителя; 3.Критерии за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите.Посочените единични цени в лв. без вкл. ДДС в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като "срок за получаване на офертите". 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението(Представяне на участника-образец);5.2.Техническо предложение- образец;5.3.Ценово предложение-образец;5.4.Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;5.5.Срок на валидност на офертата. 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договора:-не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;- не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- от датата на подписване до 31.12.2016г. вкл. 8.Срок на валидност на предложението - 90(деветдесет)дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА". Получените оферти ще се разглеждат на 23.12.2015 г. от 08.30 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2015