Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Звено Обществени поръчки, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2132-stroitelni-materiali-2016.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена” съгласно техническа спецификация и приложен списък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000 (UB03)

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (Строителни материали )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: - Да е изпълнил минимум една доставка с предмет, който е сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. - Да разполагат с минимум две собствени или наети транспортни средства за доставка на стоките до мястото на получаването им – обектите на Възложителя. - Да разполагат със собствен или нает склад и/или магазин на територията на Република България Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 3 Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 4. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 5.Декларация за участие на подизпълнител; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 9. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда; 10. Техническо предложение; 11. Ценовото предложение - представя се на електронен и хартиен носител.Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно указанията за провеждане на поръчката и Техническата спецификация, публикувани на интернет адрес www.popovo.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- К1 - цена за изпълнение на поръчката – 90% относителна тежест; - К2 - срок на доставка след искане на Възложителя не по голям от 36 часа – 10 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита в профила на купувача на сайта на община Попово: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Отварянето на офертите ще се проведе на 22.12.2015г. от 10:00 часа в залата на ЦАУИ - ет.1, сградата на Община Попово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2015